OULUNKYLÄN LIIKUNTAPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (2007-2008)
 

 Suunnittelualue 

Suunnittelualueeseen kuuluu Oulunkylän liikuntapuiston alue osoitteessa Käskynhaltijantie 11, Käskynhaltijantien katualue liikuntapuiston kohdalla Norrtäljentien ja Siltavoudintien risteykset mukaan lukien sekä puistoaluetta katualueen ja risteysten tuntumassa. 

Nykytilanne 

Liikuntapuistoon on rakennettu tekojäärata ja monitoimihalli katsomorakenteineen, harjoitusjäähalli, curlinghalli, urheilu/jalkapallokenttä ja harjoituskenttä sekä näitä palvelevat pysäköintialueet alueen etelä- ja pohjoisreunassa. Jalkapallokenttä on päällystetty lämmitettävällä tekonurmella. Liikuntapuiston eteläosassa on seudullinen itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen väylä ja sitä myötäilevä valtakunnallisesti merkittävä maakaasujohto. Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien sekä Käskynhaltijantien ja Siltavoudintien risteykset on muutettu kiertoliittymiksi ja ulottuvat voimassa olevien asemakaavojen mukaisille puistoalueille. 

Mitä alueelle suunnitellaan 

Alueelle on suunnitteilla uuden harjoitusjäähallin rakentaminen nykyisen hallin eteläpuolelle, curlinghallin laajennus, kevyen liikenteen väylän ja maakaasujohdon siirto Käskynhaltijantien varteen ja urheilukentän alueen kehittäminen paikallisten palloiluseurojen harjoitus- ja kilpailukäyttöön sekä liikuntapuiston pysäköintialueiden uudelleen järjestely. 

Aloite 

Asemakaavan muutosta on hakenut liikuntavirasto. 

Maanomistus 

Helsingin kaupunki omistaa alueen. 

Kaavatilanne 

Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 2001 alue on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta. Kaavaan on merkitty rakennusalat tekojääradan (pallokentän) katsomorakenteita, harjoitusjäähallia ja curlinghallia varten ja niille rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä, ohjeelliset alueet pallo- ja urheilukenttää varten sekä ohjeellinen alue harjoituspallokenttää varten, jota voidaan käyttää myös lisäpysäköintialueena suurten tapahtumien aikana. 

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kaupunkipuistoksi. 

Muut suunnitelmat ja päätökset

Liikuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 30.5.2006 (140 §) liikuntatoimen talousarvioehdotuksen vuodeksi 2007 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2007–2011 ja lähetti ehdotuksen edelleen kaupunginhallitukselle. Ehdotukseen sisältyy Aimo Mäkisen kuolinpesän omaisuudella toteutettava jäähallihanke. 

Liikuntavirasto on selvittänyt mahdollisuutta rakentaa Oulunkylän liikuntapuiston yksirataisen jäähallin yhteyteen toinen halli. 

Liikuntavirasto ja rakennusvirasto ovat teettäneet kaupunkikuvallisen selvityksen uudesta hallista asemakaavan laatimista varten. (Mäkisen halli, Oulunkylän liikuntapuisto. Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen 30.1.2007). 

Vaikutusten arviointi 

Kaupunkisuunnitteluvirasto (ja tarvittaessa muut asiantuntijat) arvioivat kaavan toteuttamisen vaikutuksia maisemaan ja liikenteen toimivuuteen kaavan valmistelun yhteydessä. 

Kaavan valmisteluun osallistuminen 

Aloitusvaihe 

Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee esittää viimeistään 31.12.2007. 

Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa 10.12. klo 17–19 Oulunkylän kirjastossa, Kylänvanhimmantie 27 ja kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 3.–21.12.2007: kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 4. krs Oulunkylän kirjastossa, Kylänvanhimmantie 27 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä nyt"). 

Valmisteluvaihe 

Asemakaavaluonnos laaditaan keväällä 2008. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä sekä viraston Internet-sivuilla ja siitä on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään erillisin neuvotteluin. 

Ehdotusvaihe 

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle keväällä 2008. 

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana. 

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltävänä syksyllä 2008. 

Ketkä ovat osallisia 

Alueen suunnittelussa osallisia ovat: alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset Oulunkylä-Seura Koillis-Helsingin Yrittäjät ry kaupungin asiantuntijaviranomaiset: liikuntavirasto, rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, kiinteistöviraston tonttiosasto ja tilakeskus, opetusvirasto, rakennusvalvontavirasto, ympäristökeskus, Helsingin Energia, Helsingin Vesi. 

Mistä saa tietoa 

Suunnittelun etenemistä voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston internet-palvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kartalla. 

Suunnittelun etenemisestä sekä osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja asukkaille) Helsingin Uutiset lehdessä www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä nyt") 

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Uutislehti 100:ssa sekä viraston Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv). 

Mielipiteet 

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen: 

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo 
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki 
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3) 

tai faksi 310 37378 
tai sähköposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi 

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti kaavan valmistelijalle. 

Kaavaa valmistelee 

arkkitehti Markku Hietala 
puhelin 310 37289 sähköposti markku.hietala(a)hel.fi 

liikennesuunnittelija Jari Laaksonen 
puhelin 310 37132 sähköposti jari.laaksonen(a)hel.fi 
Paluu edelliselle sivulle

Ajankohtaista | Palaute | Keskustelufoorumi | Oulunkylä