Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys RY, jonka toiminta-alue käsittää Koskelan, Kumpulan, Käpylän (Länsi-Käpylä, Osmonkulma ja Taivaskallio) ja Toukolan, on perustettu vuonna 1927. Se on Suomen vanhin omakotiyhdistys.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää jäsenistönsä eli omakoti- ja paritaloasukkaiden sekä pienten asunto-osakeyhtiöiden ja osuuskuntien asukkaiden yleisiä ja yhteisiä etuja asumista koskevissa asioissa sekä muissa pientaloalueisiin liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on myös kehittää jäsenistön asumiseen liittyviä yhteisiä harrastuksia ja yhteishenkeä sekä tarjota tietoa ajankohtaisista aiheista.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Tuuli Kunnas. Hallituksen yhteystiedot löydät sivulta "Hallitus". Ota yhteyttä hallituksen jäseniin, jos huomaat alueellasi epäkohtia, joihin olisi syytä puuttua tai jos sinulla on muuta tiedotettavaa jäsenille. Voit myös seurata tapahtumia Facebookin ryhmässä Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen jäsenet.

TONTINVUOKRA
Suurelta osalta jäsenistöä tonttien vuokra-ajat umpeutuvat vuonna 2020. Tällöin on suuria paineita vuokrien korotuksiin. Yhdistys on asiassa hyvissä ajoin liikkeellä, jotta pystymme yhdessä vaikuttamaan mahdollisimman pitkään vuokra-aikaan ja edulliseen vuokraan. Seuraamme tulevina vuosina tehtäviä tontinvuokrasopimusten uusimisia muualla kaupungissa. Tontinvuokrien taso on poliittinen päätös.

 

KANTA-HELSINGIN OMAKOTIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä yleisiä ja yhteisiä etuja omakotialueiden ja -talojen omistusta ja hallintaa koskevissa asioissa sekä omakotialueisiin liittyvissä muissa  ksymyksissä samoin kuin kehittää jäsenistönsä omakotiasutukseen liittyviä yhteisiä harrastuksia ja yhteishenkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, käy neuvotteluja, antaa lausuntoja, harjoittaa tarvittaessa julkaisutoimintaa, järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja ryhtyy muihinkin samantapaisiin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimenpiteisiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksuja sekä voi toimeenpanna arpajaisia, merkkien myyntejä, rahankeräyksiä ja juhla- ja huvitilaisuuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Helsingin kaupungin Koskelan, Kumpulan, Käpylän tai Toukolan kaupunginosassa sijaitsevan omakoti- tai muun pientalotontin tai -alueen vuokraoikeuden haltija, haltijana olevan asunto-osakeyhtiön tai -osuuskunnan jäsen ja edellä mainittujen 15 vuotta täyttänyt perheenjäsen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Sellaiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa, voivat päästä yhdistyksen kannattajajäseniksi. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenet ja kannattajajäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittain yhdistykselle jäsenmaksun.

Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuista.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään viisi ja enintään kaksitoista muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta niin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Rekisteröity 19.5.2016. Hyväksytty.

Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys RY on perustettu vuonna 1927. Se on Suomen vanhin omakotiyhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää jäsenistönsä yleisiä ja yhteisiä etuja omakotialueiden ja -talojen omistusta ja hallintaa koskevissa asioissa sekä muissa omakotialueisiin liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on myös kehittää jäsenistön omakotiasumiseen liittyviä yhteisiä harrastuksia ja yhteishenkeä.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Koskelan, Kumpulan, Käpylän ja Toukolan kaupunginosissa sijaitsevan omakoti- tai muun pientalotontin tai -alueen vuokraoikeuden haltija, haltijana olevan asunto-osakeyhtiön tai osuuskunnan jäsen tai perheenjäsen.

Suurelta osalta jäsenistöä omakotitonttien vuokra-ajat umpeutuvat vuonna 2020. Tällöin on suuria paineita esimerkiksi vuokrien korotuksiin. Yhdistys on asiassa hyvissä ajoin liikkeellä, jotta pystymme yhdessä vaikuttamaan mahdollisimman pitkään vuokra-aikaan ja edulliseen vuokraan.

Yhdistys lainaa jäsenilleen pensasleikkuria ja turvavaljaita. Yhteyshenkilö lainauksessa on Voitto Pietilä, puh. 7571342 tai 0400-430762.

Yhdistyksen puheenjohtajana on toimintavuonna 2009 Irja Eskola. Hallituksen yhteystiedot löydät linkistä "Hallitus".

Omakotiyhdistys toivoo, että näistä www-sivuista tulisi jäsenten ja johtokunnan välinen tiedonanto- ja viestintäkanava. Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin, jos huomaat alueellasi epäkohtia, joihin olisi syytä puuttua tai jos sinulla on muuta tiedotettavaa jäsenille. Sivujen toimivuus riippuu meistä kaikista. Sivujen toimittamisesta ja päivityksestä vastaa Aarne Laakkonen, jonka sähköpostiosoite on aarne.laakkonen@kolumbus.fi.
Yhdistyksen jäsenmaksu on 8 euroa ja yhdistyksen tilinumero Nordea 123930-7200095.

 

 


18.03.2009

 

Toimikaudella 2018 yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtaja ja 9 jäsentä. Hallituksessa on edustajia koko toimialueeltamme eli Koskelasta, Kumpulasta, Länsi-Käpylästä, Osmonkulmasta, Taivaskalliolta ja Toukolasta. Ota yhteyttä oman asuinalueesi edustajaan, jos huomaat alueellamme epäkohtia joihin pitäisi puuttua tai katsot, että jostakin asiasta pitäisi tiedottaa koko jäsenistöä.

puheenjohtaja Tuuli Kunnas                                     Länsi-Käpylä 
tuuli.kunnas-at-rakennusteollisuus.fi  040 172 0073

varapuheenjohtaja Mitri Kitti                                    Kumpula
mitri.kitti-at-gmail.com

jäsen Aarne Laakkonen                                           Koskela
aarne.laakkonen-at-kolumbus.fi  040 766 6375

jäsen Tea Jarma-Vartiainen                                     Taivaskallio
tea.jarmavartiainen-at-gmail.com

jäsen Hannu Vartiainen                                           Taivaskallio
hannu.vartiainen-at-helsinki.fi

välinevastaava Salli Hakala                                      Kumpula
sallihakala-at-gmail.com

taloudenhoitaja Jukka Salomaa                                Länsi-Käpylä
jukka.vt.salomaa-at-gmail.com  050 3220397

jäsen Karoliina Kähö                                               Toukola
karoliina.kaho-at-gmail.com

web-vastaava Hannu Pohjanpalo                              Toukola
hannu.pohjanpalo-at-winware.fi

jäsen Eija Virtanen                                                  Osmonkulma
eija.virtanen-at-kolumbus.fi

 

Korvaa sähköpostiosoitteissa -at- tavanomaisella @-merkillä.

 

 

 

 

 

SUOSITELTAVIA RAKENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOYRITTÄJIÄ SEKÄ TARVIKEMYYJIÄ

 

 

1. www.naismaalarit.net maalaus

 

2. Ilmoitan yhdistyksen kotisivule luotettavan ja edullisen "remonttireiskan". Liikkeen nimi on Prime Trade Oy ja sen vetäjänä toimii Pasi Saari. Prime Trade Oy on erikoistunut huoneistosaneerauksiin ja märkätiloihin sekä putkikorjauksiin. Kokemusta on myös uustuotannosta omakotitalojen putki- ja ilmastointi asennuksissa. Myös pientalojen julkisivukorjaukset ovat tuttuja.
Prime Trade Oy:n puhelin numero on 050 5631142.

 

3. www.helsinginlasijapuu.fi lasitus, ovet, ikkunat

 

4. www.hallasaari.com LVI

 

5. Rakennusten kuntotarkastuksia: rakennusmestari Pekka Vaittinen, 0400-771237, www.mestaritarkastajat.fi

6. Innohomen palo-ja vesivahinkoja estäviä laitteita mm. Hämeentien Expert Hyvät Merkit-liikkeestä, os. Hämeentie 14, auki arkisin 9.00 18.00, puh. 711144.

Omakotiyhdistyksen jäsenet saavat 15% alennuksen. Tarjolla mm. kätevä liesituulettimeen magneetilla kiinnitettävä Hellahälytin. Se hälyttää, jo kun ruoka kärähtää tai levy unohtuu päälle.

jari.laure@innohome.com
www.innohome.com