KANTA-HELSINGIN OMAKOTIYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS

VUODELTA 2018

1. YLEISTÄ

Vuosi 2018 oli Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen 91. toimintavuosi. Kanta-Helsingin omakotiyhdistys on maan vanhin omakotiyhdistys. Sen toiminta-alue käsittää Koskelan, Kumpulan, Länsi-Käpylän, Osmonkulman, Taivaskallion ja Toukolan omakotialueet, joilla on yhteensä n. 550 omakoti- ja pientalotonttia.

Yhdistys ajaa jäsentensä etua omakotiasumiseen ja asuinalueeseen liittyvis asioissa. Yhdistys toimii kanavana asukkaiden ja viranomaisten välillä ja pyrkii aktiivisesti tuomaan asukkaiden tarpeita ja näkökulmia esiin asuinalueita koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Yhdistys järjestää tapahtumia, joissa käsitellään mm. asuinalueiden kehittämistä, turvallisuutta ja viihtyi- syyttä. Tapahtumissa on mahdollisuus kuulla asiantuntijoiden esitelmiä ja keskustella kaupungin edustajien kanssa omakotiasumista ja ympäristöä koskevista kysymyksistä se luonnollisesti tutustua alueen muihin asukkaisiin.

 

2. JÄSENISTÖ, HALLITUS JA JÄSENYYDET

Noin puolet Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen alueen omakoti- ja pientalotalouksista on jäsene omakotiyhdistyksessä. Kertomusvuoden aikana liittyi 14 uutta jäsentä. Jäsenyytensä irtisanoi 19 jäsentä. Jäsenmaksunsa maksaneiden määrä 31.12.2018 oli 324 (330/2017,307/2016, 299/2014, 278/2013, 298/2012 ja 280/2011). Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneitä on jäsenluettelossa 35. Näistä osa on muun muassa pois muuttaneita, joiden muutosta yhdistys ei ole saanut tietoa. Yhteensä yhdistyksellä oli 359 jäsentä 31.12.2018. Vuoden 2017 jäsenmäärä 31.12.2017 oli 361.

Vuonna 2018 yhdistyksen puheenjohtajana toimi Tuuli Kunnas, varapuheenjohtajana Aarne Laak- konen ja taloudenhoitajana Jukka Salomaa. Yhdistyksen sihteerinä hallituksen ulkopuolelta toimi Katja Ikonen. Hallitus piti vuonna 2018 yhdeksän (9) kokousta.


Hallitukseen kuuluivat vuonna 2018 seuraavat jäsenet:

Tuuli Kunnas, puheenjohtaja                                                               Länsi-Käpy

Mitri Kitti, varapuheenjohtaja                                                              Kumpula

Jukka Salomaa, taloudenhoitaja                                                          Länsi-Käpylä

Salli Hakala                                                                                         Kumpula

Tea Jarma-Vartiainen                                                                           Taivaskallio

Karoliina Kähö                                                                                    Toukola

Aarne Laakkonen                                                                                Koskela

Hannu Pohjanpalo                                                                               Toukola

Hannu Vartiainen                                                                                Taivaskallio

Eija Virtanen                                                                                        Osmonkulma

Toiminnantarkastajana toimi Tom Sandell ja varatoiminnantarkastajana Seppo Siljama.

Omakotiyhdistys on jäsene Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkassa ja siinä Keskisen suurpiirin kaupunginosayhdistysten valmistelutyöryhmässä, jonka kokoontumisesta huolehtii Kallio-Seura. Yhdistys on myös Hyötykasviyhdistyksen jäsen. Yhteistyö KHOKY:n

toiminta-alueen kaupunginosayhdistysten, Käpylä-Seuran, Kumpula-seuran, Koskela-Forsby-seuran ja Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki-kaupunginosayhdistyksen (ArToVa), kanssa on tapauskohtaista.

3. YHDISTYKSEN TOIMINTA

3.1 Jäsenkokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.4.2018 Asukastalo Bokvillanissa, Toukolassa. Kokoukseen osallistui 47 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus toimintavuodelta 2017. Kokouksen jälkeen yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tuuli Kunnas esitteli tontinvuokrien ajankohtaista tilannetta otsikolla 20-21 päättyvät sopimukset Koskela, Kumpula, Käpylä, Toukola –alueella. Esityksen jälkeen käytiin vilkas keskustelu.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 4.11.2018 Käpylän kirjastossa. Kokoukseen osallistui 58 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018, vahvistettiin henkilöjäsenmaksuksi 10 euroa ja asunto-osakeyhtiöiden ja osuuskuntien jäsenmaksuksi 5 euroa huoneistoa kohden. Vapaaehtoisen jäsenmaksun voi antaa tukena yhdistykselle virallisen jäsenmaksun yhteydessä. Valittiin yhdistykselle puheenjohtaja, hallitus, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.


3.2 Jäsenkirjeet ja facebook-ryhmät

Jäsenille lähetettiin kertomusvuoden aikana kolme jäsenkirjettä: 11.2.2017, 16.4.2017 ja 3.10.2018. Jäsenkirje lähetettiin sähköisesti sähköpostiosoitteensa antaneille, muille se postitettiin kirjeitse.

3.3 Irtolavat jäsenistön käyttöön

Yhdistys tilasi jälleen vaihtolavat jäsenistön pihojen ja puutarhojen syyssiivousta varten yhdistyksen laskuun. Vaihtolavoja oli alueellamme kuudessa paikassa viikonloppuna 2-4.11.2018: Koskelassa, Kumpulassa, Länsi-Käpylässä, Osmonkulmassa, Toukolassa ja Taivaskalliolla

3.4 Tontinvuokra

Hallitus seurasi toimintavuonna (2018) uusittavia sopimuksia ja jo toteutettuja tontinvuokrakorotuksia. Selvitystyöllä pyrittiin kartoittamaan uusien sopimusten perusteita, vuokratasoa se löytämään keinoja vuokratason pysyttämiseksi kohtuullisena. Yhdistyksen edustajat tapasivat ja ottivat yhteyttä politikkoihin. Yhdistys palkkasi vaikuttamistyöhönsä myös ulkopuolista asiantuntija-apua.

Kaupunginvaltuusto teki 10.10.2018 päätöksen, joka on muutoksenhaku kieltoinen. Yhdistys päätti syyskokouksessa tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen, yhdistys voi olla valituksen tekijä. Kokous valtuutti hallituksen valmistelemaan asian ja jättämään valituksen määräaikaan mennessä. Hallinto-oikeus otti asian käsittelyyn 2018.

Syyskokous valtuutti hallituksen tekemään tutkintapyynnön Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, tätä valmisteltiin vuonna 2018.

3.5 GEM propertyn lausunto

Yhdistys tilasi toimintavuonna 2018 GEM propertyltä arviolausunnon pientalorakennusoikeuden arvosta Käpylässä, Kumpulassa, Koskelassa ja Toukolassa.

3.6 Muuta

Yhdistys lainasi toimintavuoden aikana jäsenilleen pensasleikkuria ja siihen liittyviä kuulosuojaimia se turvavaljaita.

4. YHDISTYKSEN TALOUS

4.1. Kertomusvuoden talous

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut rahoitettiin suurimmaksi osaksi jäsenmaksutuotoilla, jotka olivat 3560 euroa (3525 euroa vuonna 2017). Kertomusvuonna yhdistyksellä oli 330 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.

Pääomatulot olivat 7167,29 euroa (edellise vuonna 6599,20 euroa). Siirtolavojen tilaaminen jäsenten käyttöön maksoi noin 2500 euroa.

Tiedotuskulut olivat noin 414 euroa (2000 euroa edellisvuonna). Kustannuksia on pystytty alentamaan jakamalla merkittä osa paperisista jäsenkirjeistä hallituslaisten voimin se lisäämällä sähköpostijakelun piirissä olevien jäsenten määrää.

Kokous- ja toimistokulut olivat 887 euroa (edellise vuonna 1244 euroa).

Pankkikulut olivat 280 euroa (edellise vuonna 275).

4.2. Arvio todennäköises tulevasta kehityksestä

Yhdistyksen varsinainen toiminta katetaan edelleen pääasiallisesti jäsenmaksutuloilla ja osinkotuloilla. Vuonna 2019 tilillä olevat varat ja kuluvan vuoden tulot riittänevät hyvin toimintasuunnitelmassa olevien hankkeiden toteuttamiseen. Yhdistys varautuu myös taloudellisesti suureen haasteeseen eli tontinvuokrasopimusten uusimiseen. Se saattaa aiheuttaa huomattavan suuria kuluja, jotka pystytään rahoittamaan pitkälti myös yhdistyksen käteisvaroilla. Tarvetta jäsenmaksujen merkittäviin korotuksiin ei ole näköpiirissä.

Kokouskulut ovat olleet varsin alhaiset, koska hallitus on pitänyt kokouksia jäseniensä kodeissa ja Käpylän kirjastoa voidaan käyttää yhdistyksen vuosikokoustilana. Kirjaston käytöstä ei peritä vuokraa ja tilojen käyttö on mahdollista myös viikonloppuisin.