Kottby-Sällskapet Stadgar

 

1§ NAMN OCH HEMORT

Föreningens namn är Käpylä-Seura ry - Kottby-Sällskapet rf. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhetsområde Kottby och dess närmaste omgivning.

 

2§ ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att
- på alla sätt utveckla hemregionen utgående från dess lokala särdrag,
- förbättra kvaliteten på miljön och öka invånarnas trivsel,
- öka medvetenheten om lokal historia, underhålla hembygdskänsla
  och stärka invånarnas självkänsla, samt
- bevara och främja hemregionens kulturer.

 

3§ VERKSAMHET

För att förverkliga sitt ändamål kan föreningen
- som intresseorganisation i samarbete med den kommunala förvaltningen
  verka för att påverka beslutsfattandet,
- ta initiativ och komma med förslag och utlåtanden till myndigheterna,
- verka som förbiundelselänk mellan regionens invånare och samfund,
- följa med regionens materiella och andliga utveckling och göra med dem
  förenliga utredningar och forskningar
- utöva publiceriings- och förlagsverksamhet,
- främja traditioner, historia och nutid och bevara naturliga och kulturella
  miljöer,
- organisera möten, lokala hembygdsdagar och andra kulturevenemang,
- informera om saker som rör regionen och sin egen verksamhet.

 

4§ MEDLEMMAR

Föreningens medlemmar är
1. ordinarie medlemmar,
2. understödsmedlemmar och
3. hedersmedlemmar.

Ordinarie medlemmar kan vara personer, understödsmedlemmar samfund. Understödsmedlemmar har inte rösträtt vid föreningens möten men närvarorätt, yttringsrätt och rätt att göra initiativ. Ordinarie medlemmar och understödsmedlemmar godkänns av styrelsen och hedersmedlemmar kallas av föreningens möte på förslag av styrelsen.

Till hedersmedlemmar kan kallas personer som deltagit i föreningens verksamhet särskilt berömvärt eller stött föreningens ändamålen på betydande sätt.

Ordinarie medlemmar och understödsmedlemmar betalar en årlig medlemsavgift som bestäms av årsmötet. En hedersmedlem är inte skyldig att betala medlemsavgift. Medlemskapet anses börja den dag medlemskapet godkänns.

 

5§ UTTRÄDE

En medlem kan utträda ur föreningen genom skriftlig anmälan till styrelsen eller dess ordförande. En medlem kan också avgå genom att få sitt utträde antecknat i protokollet från ett möte. Styrelsen har rätt att utesluta medlem som har underlåtit att fullgöra sina medlemsförpliktelser.

 

6§ STYRELSE

Föreningens verksamhet planeras och leds av den på årsmötet valda styrelsen, som består av en för två år vald ordförande och tio för två år valda styrelsemedlemmar, av vilka hälften årligen avgår. Val av de styrelsemedlemmar som är i tur att avgå sker första gången genom lottning, sedan enligt turordning.

Styrelsen utser vice ordföranden och kallar en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer för ett år i sänder.

Styrelsen kan för av stadgarna föreskrivna uppgifter inrätta permanenta eller tillfälliga kommittéer och arbetsgrupper.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller i dennas frånvaro vice ordföranden, eller då minst tre styrelsemedlemmar kräver det. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra andra styrelsemedlemmar är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet och ifall rösterna faller jämt avgör ordförandens röst.

 

7§ MÖTEN

Föreningens årsmöte hålls i februari. Därutöver kan styrelsen vid behov kalla till ett extraordinarie möte. Extraordinarie möte ska sammankallas om minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver detta för att behandla ett visst ärende.

Föreningens möten ska sammankallas genom att skriftlig kallelse till alla medlemmar eller genom annons i tidning. Kallelse skall skickas minst fjorton (14) dagar före mötet.

 

8§ ÅRSMÖTE

På föreningens årsmöte
  1. väljs ordförande och sekreterare samt två protokolljusterare som
      vid behov kan fungera som rösträknare,
  2. konstateras vilka som deltar i mötet, mötets laglighet och beslutförhet,
  3. behandlas föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och
      revisionsberättelse,
  4. beslutas om godkännande av föregående års bokslut, samt om
      ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga,
  5. godkänns verksamhetsplanen,
  6. beslutas om medlemsavgiftens och understödsmedlemsavgiftens storlek,
  7. beslutas om arvoden och ersättningar för kostnader till styrelsen och
      revisorerna
  8. godkänns budgeten,
  9. väljs vartannat år styrelsens ordförande, som också kallas föreningens
      ordförande,
10. väljs styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå,
11. väljs en revisor och en revisorssuppleant för att granska räkenskaperna
      och förvaltningen för ett år i taget,
12. behandlas eventuella övriga ärenden som meddelats styrelsen enligt § 9.

 

9§ ÖVRIGA ÄRENDEN SOM SKA BEHANDLAS PÅ ÅRSMÖTET

Om en medlem i föreningen vill att årsmötet ska fatta beslut i en viss fråga, ska hen meddela styrelsen detta skriftligen senast den 15. januari på, så att styrelsen har möjlighet att till årsmötet ge ett utlåtande om saken.

 

10§ TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn tecknas av ordföranden och vice ordföranden tillsammans eller endera tillsamman med sekreteraren eller en av styrelsen därtill befullmäktigad styrelsemedlem.

 

11§ RÄKENSKAPER

Föreningens bokslut görs per kalenderår och skall lämnas senast den 15. januari till revisorn. Revisorn skall avge en revisionsrapport till styrelsen senast i slutet av januari.

 

12§ ÖVRIG VERKSAMHET

Föreningen har rätt att för att stödja sin verksamhet ta emot bidrag och donationer, äga och förvalta för verksamheten behövlig fast egendom, för att förverkliga sitt ändamål arrangera resor, försäljnings- och publikationsverksamhet samt med tillbörligt tillstånd anordna lotterier och insamlingar.

 

13§ ÄNDRING AV STADGARNA

Ändringar av dessa stadgar får göras endast av föreningens möte. Ändringen måste för att godkännas få minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

 

14§ UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Förslag till upplösning av föreningen skall behandlas på två på varandra följande möten, mellan vilka måste vara minst en månad, och för att godkännas måste förslaget på vartdera mötet få minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

 

15§ ANVÄNDNING AV FÖRENINGENS TILLGÅNGAR VID UPPLÖSNING

Vid upplösning av föreningen ska dess tillgångar doneras till ändamål som främjar hembygdsarbete och ska handhavandet av dess arkiv, museisamlingar och annan egendom överlåtas till juridisk person i enlighet med vad föreningens sista möte beslutar.

 

16§ STADGARNAS IKRAFTTRÄDANDE

Dessa stadgar träder i kraft när föreningens möte godkänt dem och när de förts in i föreningsregistret.

 

17§ BEVARANDE AV MEDLEMSRÄTTIGHETER

Dessa stadgar tillämpas inte retroaktivt till nackdel för medlem, utan alla förvärvade medlemsrättigheter bevaras.

 


Kottby-Sällskapet har förts in i föreningsregistret 19.11.2001.

 

Eftersom Kottby-Sällskapet tills vidare är registrerad som finskspråkig förening (Käpylä-Seura) finns föreningens stadgar officiellt enbart på finska. Stadgarna ovan är en inofficiell översättning av de tills vidare enbart finska stadgarna.

 

 

 

 

 

Partners