Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

FAKTARUTA: Helsingfors land- och sjöfästningar

Himmelsberget befästs

Efter att Ryssland förlorat hela sin Östersjöflotta 1905 i rysk-japanska kri­get blev huvudstaden St Petersburg utan skydd från havssidan. När kej­sar Ni­ko­lai II utrustade den nya flottan beslutade han att som skydd för staden uppföra ett stort befästningssystem ända ut till Åland och Dagö. Åtgärderna inleddes dock först efter att världskriget brutit ut i Europa, då det tyska ho­tet ökat och USA beviljat ett stort lån för byggandet.

Syftet med Helsingfors land- och sjöfästningar var nu att skydda Viborgs fästning och Kronbergsfjärdens örlogshamn från anfall landvägen. Vallgravar grävdes åren 1914-17. Anläggningarna bildar en sammanhängande linje från Nordsjö till Westend. För förflyttning av trupper och tungt artilleri byggdes kanonvägarna så omsorgsfullt att de på många ställen fortfarande finns kvar i användbart skick.

I befästningsarbetena deltog ett stort antal invånare från huvudstads­re­gio­nen samt livegna och krigsfångar som ryssarna hämtat med sig från Fjärran Östern: mongoler, tatarer, kirgiser m.m., som allmänt kallades ”kineser”. Dessa bodde i jordkulor och var ur ortsbornas synvinkel också annars syn­nerligen exotiska bl.a. i fråga om sina mat- och andra vanor. Kejsar Niko­laj II granskade själv arbetets framskridande vid sitt besök 1915.

Vid landfästningen kämpades enda gången 11-13.4.1918 under inbördes­kriget i Finland, när tyskarna som landstigit i Hangö ryckte fram i riktning från Alberga mot Helsingfors som behärskades av de röda.

Anläggningarna är skyddade i lagen om fornminnen.

Sveaborgs fästning                       Museiverket om fästningarna

Partners