Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

11) Yrkesintitutets laboratorietekniska linje

Den nordligaste delen av Kottby finska samskolas byggnad blev färdig 1942, planerare Uno Moberg, en tilläggsflygel 1958. Skolhuset sanerades och fick en ännu större tillbyggnad 1992-93, planerare Tarmo Peltonen. Ny använ­dare var Helsingfors stads läroanstalt på laboratorieområdet. Läro­an­stal­ten grundades 1960 i Berghäll och arbetade länge i Kottby specialyrkesskolas lo­ka­liteter. Labo­ra­torieskolan delades i två delar 1998. Undervisningen på insti­tut­nivå anslöts till Helsingfors nya yrkeshögskola, den yrkesinriktade under­visningen för sin del till Helsingfors läroanstalt på det tekniska området Heltech.


Laboratorielinjens entré vid Lyckovägen

Enheten på Lycko­vägen 18 hör numera till huvud­stads­regio­nens yr­kes­högskola Metro­polia, som med sina 14 000 stude­rande är Fin­lands största.

Dessutom ordnar Heltech som hy­res­gäst yrkes­in­riktad utbild­ning i huset.

På husets inre gård finns Matti Peltokangas skulptur Bergsol från 1994 som ristats in i ur­ber­get. Verkets form hän­vi­sar till de tidiga instrumenten för mät­ning av tiden. Regnvattnet som samlas och avdunstar i räfflorna bildar en tem­po­rär spegelvärld, medan urberget som anvvänts som material för sin del är en symbol för varaktigheten.

Vid tomtens södra kant finns ett fredat bestånd av 7 jätteaspar. Jätteaspens löv är två gånger större än den vanliga aspens och rot­skotten breder sig seglivat ut i omgivningen. Träden är upptagna i träd­be­stån­det som handhas av Stiftelsen för rasförädling av skogsträd.

Om examina vid Metropolia (på finska)

Partners