Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

17) Otto-Iivari Meurmans park


Det nya 'Minnenas träd' (Pinus cembra)

Före detta Pohjolaparken. Professorn i stads­pla­nering Otto-Iivari Meurman hör­de till Kottbys grundare och räddare. År 1990, då Käpylä-Seura fyllde 50 år och 70 år hade förflutit sen Kottby grundades, ordnades i Karelenhuset en fest där man till den 100-åriga Meurman överlämnade Hel­singfors stadsdelsföreningars Pro Helsing­fors-förtjänsttecken i guld. Samma år 4.11 planterade Käpylä-Seura en tall (Pinus silvestris) i parken till minne av dem som planerat och byggt upp Kottby.

Parken totalrenoverades i 1950-talsanda år 2004. I samband med förnyelsen kapade byggnadsverket av misstag Minnenas Träd, men planterade på begäran av Käpylä-Seu­ra i stället ett nytt träd, visserligen en Cemb­ratall, och på ett annat ställe.

Invånarna har önskat sig en skylt med information bredvid trädet med tanke på framtiden..

Den svenskspråkiga folkskolan, nuförtiden Kottby lågstadieskola, uppfördes i Pohjolaparken 1957, planerare stadsarkitekt Claus Tandefelt. Tillbyggnaden som inrymmer en gymnastiksal byggdes år 2000 och är enligt mångas åsikt mindre vacker, men dess vägg piggas ändå upp av Outi Leinonens keramiska relief Flykt. Konstnären berättar att hon föreställt sig skolan där i skogens skydd som en "stor kotte, från vilken eleverna – som kottefrön – flyger ut i världen".

Kiosken i hörnet av Poh­jo­la­gatan och Kul­ler­vogatan är från år 1937, och repa­rerad senast i november 2009 ef­ter att ha van­da­li­se­rats. I Kottby försökte en aktiv privat­per­son som­ma­ren 2002 väcka kiosken till liv som poesi­kiosk, där man höll små dikt- och mu­sik­framföranden, men verk­sam­he­ten var inte lönande. 2017 köpte de som då drev kiosken den av sta­den via en crowdfundings­kampanj och sen dess fun­gerar den som sommar­café.


Den klassiska kiosken, 'kepskiosken', vid Pohjolaplatsen fungerar som sommarcafé

Vid jul­ti­den, serverar Kottby ung­doms­klubb också glögg och pepparkakor vid 'kepskiosken', under Pohjolagatans stjärngosse­till­ställning.

De ännu kvarvarande kios­ker­na av denna typ är skyd­dade av stads­mu­séet och man försöker hitta nya använd­nings­sätt för dem. En av kioskerna funge­rar som forsk­nings­sta­tion för luftkva­li­te­ten, en annan är uthyrd till en stadsdelsföre­ning.

R-kiosken vid Poh­jo­la­plat­sen (i Park Hotels hus) är numera Kottbys enda kontinuerligt fungerande kiosk, och post.

Partners