Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

20) Forsby sjukhusområde

Forsby kommunalhem inledde sin verksamhet ren 1912 under namnet Forsby arbets- och fattighus. Den ståtliga huvudbyggnaden planerades av Knut Wa­sa­stjerna samt Karl Hård af Segerstad, som var Helsingfors första stads­ar­ki­tekt och har ritat bl.a. Berghälls bibliotek och Viborgs saluhall.

Den slutna inrättningen placerades i skymundan, långt utanför staden. Där fanns ägor som omfattade 43 hektar och som odlades flitigt. Kommunlhemmet hade också ett svinhus och en stor tvättinrättning. Underhållet sköttes till en början med en smalspårig järnväg via Åggelby station. Fattigvårdens klient­plat­ser var till en början 620, men behovet ökade snabbt och flera tilläggsbygg­nader uppfördes.

Efter kriget genomgick Kottby kommunalhems gamla byggnader en fullständig sanering och antalet platser steg till över ettusen. Under namnet Forsby sjuk­hem inleddes 1957 specialiseringen på modern åldringsvård. Arbetsinrättningen verkade ända till år 1961. Sjukhemmet införlivades med hälsoverket 1982 och utvecklades till ett hälsocentralsjukhus som tillhandahöll långtidsvård.

I början av år 2010 återfördes Forsby sjukhus till socialverket och fick namnet Forsby åldringscentrum. Där fanns 14 avdelningar för långtidsvård. Byggnaderna inrymde också Forsby hälsovårdscentral, en hjälpmedelscentral och ett café som var öppet för allmänheten. Lokaliteter hyrdes också ut till utomstående aktörer på området.

På Kottbyvägen 13 som hör till sjukhusområdet har utställningslokalen Toimiva koti (Funge­rande hem) inretts. Där presenteras lösningar för ett tillgängligt och tryggt boende, från ett sortiment som erbjuds av över 60 avtalspartner. Kon­cep­tet är unikt på internationell nivå och det presenteras också fortgående för utländska aktörer på området.


'Forsby kyrka', egentligen sjukhusets kapell

Vid områdets södra kant finns en av vårt lands få sjukhuskyrkor, Forsby kyrka från år 1914. Där hölls gudstjänst varje morgon ända fram till 1950-talet. Hu­vud­saklig användare är numera Kottby musikinstitut, men också församlingen har tidvis verksamhet där.

Partners