Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

9) 'Mellanetappen'

Västra delen av Åggelby, känd som Välitaipale (mellanetappen), fick sin egen järnvägshållplats år 1910. Tåget var också i början av 1920-talet de första kottbybornas bästa förbindelse till centrum. På nuvarande Backasgatan fanns nämligen fram till år 1922 bara en usel gångstig till Vallgård.

Gamla kottbybor minns särskilt de två ankdammarna som förr fanns bredvid järnvägsstationen. Där simmade både ankor och rudor, och barn seglade om­kring på hemgjorda flottar. Vid den större dammen fanns en vacker sand­strand, där det var populärt att simma. På vintern utnyttjades dammarna som skrid­sko­bana innan Akseli Toivonens sportplan isbelagdes. Dammarna försvann senast 1967 när Tusbyleden byggdes. Den gamla stationen har rivits, i stället fick man år 1991 nya närtrafikperronger med trappkonstruktioner. Sedermera har ett modernt huvudkontorscentrum vuxit upp kring Kottby station.

Ingenjörsbyrån YIT har sina rötter i den verksamhet som svenska Allmänna Ingeniörsbyrån 1912 startade i Finland och som sedermera blev Yleinen Insi­nöö­ritoimisto. År 1926 köptes företaget av Ragnar Kreuger, som ut­veck­lade innovativa lösningar som att använda rör av trä för industrins vattenförsörjning. Företaget, som ren i ett tidigt skede gav sig ut i världen, har efter 1970-talets äventyr i Mellanöstern och Afrika koncentraret sig till Östersjöområdet. År 1987 fusionerades Yleinen Insinööritoimisto med byggföretaget Perusyhtymä och fick namnet YIT. Nu har bolaget drygt 26 000 anställda i 14 länder.


YITs huvudkontor bakom nedgången till Kottby station

Det ståtliga hu­vudkontoret på Åggelbysidan av järn­vägen blev färdigt 1992, pla­nerat av ar­ki­tekt­byrå Ruokosuo. Tillbyggnaden pla­nerades av arki­tekt­byrå Sarc och blev klar 2008; den har en särpräglad ytan av metallväv. I den finns Kottby Alko samt Musta­pekka, utsedd till Fin­lands bästa mat­varu­affär 2010.

Byggfirman Sato inledde sin verksamhet under tiden mellan vinterkriget och fortsättningskriget, år 1940, när Asunto Oy Sato No:1 (Bostads AB Sato Nr 1) blev färdigt vid Backasgatan, invid Trä-Kottby. Från början av 1960-talet deltog Sato i ett omfattande områdesbyggande, där den mest namnkunniga insatsen gjordes tillsammans med byggfirman Haka, nämligen det skyddade Rönnbacka. Sato bedrev bostadssparsamarbete med alla bankgrupper och blev ren på 1970 talet Finlands största bostadsbyggherre. Under sin historia har bo­laget pro­du­ce­rat över 220 000 bostäder, vilket motsvarar ca 10 % av Finlands hela bostads­bestånd. Nuförtiden är Sato Finlands ledande producent av och ägare till hyres­bostäder. Företagets huvudkontor på Panuvägen 4, färdigt 2006, består av två delar för­enade av en glasfoajé och har planerats av arkitektbyrå Stefan Ahl­man.

I grannhuset finns Finnish Consulting Group, ett branschövergripande kon­sultbolag som be­driver nära samarbete med Kommunförbundet. Bolaget grun­dades 2005 genom att de centrala företagen på området sammanfördes un­der ett gemensamt tak. Serviceutbudet sträcker sig från expertservice på bygg­om­rådet till personal­ut­veckling. FCG deltog i igångsättandet av den berömda kom­mun- och service­struk­turreformen och har genomfört ett flertal kommun­sam­man­slagnings­kon­sul­tationer. Bolaget som genomgår en fartfylld internationa­li­se­ring levererar kon­sul­tationsservice för företagsledning enligt statens ramavtal. Företagets massiva kubformade hus blev färdigt 2007, planerat av arkitektbyrå Tuomo Siitonen.

På andra sidan Tusbyleden färdigställdes 2008 Business Park Duetto som byggdes av YIT. YIT byggde likaså det kontorskomplex där Fingrid har sitt huvudkontor och som stod färdigt 2013. I och med dessa projekt har området kring Kottby station med över 100 000 m2 kontorsyta ett av de största kon­torsområdena i huvudstadsregionen.

Kottby station     och     dess historia (på finska)

Partners