Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

FAKTARUTA: Grundandet av Kottby

Kottby grundas

I och med industrialiseringen i början av 1900-talet blev boendet för arbe­tarbefolkningen i Helsingfors allt erbarmligare. För att lösa problemet be­slutade Helsingfors stadsfullmäktige 1917 att man på det forna säteriets marker som staden ägde i norra delen av Gumtäkt skulle bygga ”fyr- eller femvånings stenhus med fasader i tegel och utan några som helst arki­tek­toniska utsmyckningar”. Inbördeskriget kom dock i vägen för genom­fö­randet av beslutet.

Efter det, år 1919, utsågs socialnämndens nya sekreterare, arkitekt Akseli Toivonen till styrelsen för Aktiebolaget Helsingfors Folkbostäder. Han hade bekantat sig med den italienska klassicismen och den svenska industriella småhusproduktionen samt den engelska trädgårdsstadsideologin och ville tillämpa dessa idéer i Kottby.

Toivonen förde skickligt ärendet vidare och stadsfulläktige fattade 6.4.1920 beslut om att trädgårdsstaden skulle byggas och samtidigt att sex kvarter skulle arrenderas åt Folkbostäderna för en kvadratmetershyra om en penni. Utarbetandet av detaljplanen uppdrogs åt Birger Brunila, byggnaderna ritades av Martti Välikangas. Akseli Toivonen skötte i egenskap av orga­ni­satör finansieringen och genomförandet av hela projektet, och hans infly­tande kommer till synes i allt, från områdets totala framtoning till byggnad­stekniska lösningar och den enhetliga grönområdesplaneringen. Stadens trädgårdskonsulent Elisabeth Koch utarbetade de detaljerade planerna för går­darna.

På idrottsplanen, som fått sitt namn efter Toivonen, sågades stora mängder virke som sattes ihop till element, av vilka fyra man kunde slå upp vatten­taket till ett tvåfamiljshus på två veckor. De första invånarna flyttade till sina hem i november 1920. Vattenposterna byggdes på husens gårdar, en all­män bastu och Elantos butik öppnades. Spårvagnstrafiken till Helsingfors inleddes genast, och folkskolan startade följande höst.

Partners