Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

23) Västra Kottby småhusområde

Snart efter att byggandet av Trä-Kottby tagit fart beslutades att 14 kvarter på dess västra sida skulle överlåtas till personer som önskade bygga egna hus, med en arrendetid på 50 år. år 1923 började också främst yrkesmän från olika områden uppföra sina hus, på den södra delen järnvägsmän och metall­arbetare som arbetade i Böle bandepå samt i den mekaniska verkstaden, och på den nor­ra delen timmermän och stenarbetare osv. För de sistnämndas yrkeskunskap fanns också användning när grunden till husen skulle läggas i den bergiga ter­rängen. Den dominerande hustypen på området är ett tvåfamiljshus i en och en halv våning, där bostäderna har var sin egen ingång. Källarens bastu- och tvätt­utrymmen var gemensamma. Husen planerades främst av Uno Moberg. Området hade egna butiker och föreningslivet var livligt; bl.a. fanns en idrottsförening, en musikkår och en arbetarförening.


Vipunenvägen mot söder i morgonsol på försommaren

På grund av att ägarbostäderna i västra Kottby ansågs vara finare än de i Trä- Kottby kallades området ibland på skämt Guldtandssidan (Kultahammas­puoli) eller Plyschsidan (Plyysilä). Tomternas arrenden förlängdes 1970 tillsam­mans med arrendena i övriga Kottby, Forsby, Gumtäkt och Majstad med 50 år. Då en del av arrendena ursprungligen inte var bundna till index kunde förhöjningen i vissa fall vara upp till 100-faldig. Vid den tidpunkten inleddes dock totalrenove­ringarna och nya invånare med utbildning och goda inkomster började flytta till området; bl.a. TV-folk från Ilmala. år 2008 påbörjades arbetet med en skydds­plan för småhusområdet i västra Kottby.

Partners