Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

24) Folkets hus

Folkets hus på Vi­pu­nenvägen 19 bygg­des 1925 med talko­kraft åt Käpy­län Urheilijat och döptes till Ur­hei­lu­talo (Idrotts­huset).

Kottbys äldsta id­rotts­sällskap grun­dades 1921 strax efter att uppbyg­gan­det av Trä- Kott­by på­bör­jats, och säll­ska­pet an­slöt sig na­tur­ligt­vis till Ar­be­tar­nas id­rotts­för­bund Työ­väen ur­hei­lu­liitto.

Paradgrenen var brottning.


Folkets hus, entrén vid Vipunenvägen

Fram­gångs­gren i begynnel­se­skedet var alltså brottning, i vars tunga serie säll­ska­pets medlem Kaarlo Ponsén på sin tid var överlägset bäst i hela världen – uppen­barligen Kottbys genom tiderna framgångsrikaste id­rotts­man.

I Idrottshuset arrangerades mångsidig verksamhet, och där hölls också en restaurang och ordnades danser.

På 1920-talet närmade sig Käpylän Urheilijat arbetaridrottsrörelsens kommunis­tiska falang. Som följd av detta lämnade socialdemokraterna sällskapet och grundade Käpylän Kunto. Till slut uteslöts KU från Arbetarnas idrottsförbund och sällskapet lades ner. Idrottshuset övergick i Helsingfors arbetarförenings ägo. Efter kriget startades sällskapet på nytt och existerade en kort tid under vilken det var framgångsrikt i volleyboll. Ett tredje försök vidtogs 1982 med fot­boll på programmet och sällskapet satsade särskilt på att fungera som motions­skola för barn och unga. Det mångsidiga spektret av grenar kompletterades bl.a. med skejting. I sitt sista skedet var sällskapet aktivt med om att arrangera eve­nemanget Kottby kvarters­fest. Sällskapet var också med om att att grunda ung­doms­klubben och blev en del av dess klubbverksamhet år 2001.

Folkets hus övergick i sin tur till förbundet Nuorten Puolesta och hör numera till Pensionstagarnas Centralförbund Eläkkeensaajien keskusliitto. Huset har under årens lopp hyrts ut såväl till arbetar­rörelsens föreningar som till Finlands Nationalopera som plats för dess övningar. I huset har gjorts filmer och gram­mofonskivor. Det är en populär plats för fester och tillställningar.

Mitt emot vid den lilla öppna platsen fanns tidigare Elantos butik. I enlighet med invånarnas önskemål planerar staden nu en förnyelse av platsen, bl.a. föreslås att ett nytt trädbestånd skall planteras där.

Partners