Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

28) Enhetsskolan

Tanken att grunda en enhets­skola uppstod i den efterkrigs­tida diskussionsgruppen Urania som sammanträdde i biblio­te­ket, när medlemmarnas barn höll på att komma i skolål­dern. Grundarna av föreningen för enhetsskolan godkände inte skol­systemets indelning i folk­skola och läroverk, utan ville att alla skulle få en jämlik grundut­bild­ning.

år 1956 grundade föreningen den privata finska enhetsskolan Yhte­näiskoulu, där kreativ fostran, hög allmänbildning och en kulturell värdegrund betonades. Den egna skolbyggnaden blev färdig 1962 på Louhivägen 3 i västra Kottby, planerad av Keijo Petäjä.


Ovädersmoln över enhetsskolan

Undervisningsmetoderna var från första början moderna och lärarna så kom­pe­tenta, att de vid behov kunde undervisa i flera olika ämnen. Enhetssko­lans pri­mus motor och första rektor var Touko Vouti­lainen. Han utvecklade bl.a. pe­riod­studierna, som nuförtiden är kända som det klasslösa gymnasiet. År 1977 övertogs skolan av staden samtidigt som man i Helsingfors med modell av en­hets­skolan övergick till den jämlika grundskolan. Också den obrutna skolbanan från lågstadium ända till gymnasiet har alltid varit utmärkande för enhetsskolan.


Enhetsskolan försvaras

Helsingfors stad ville lägga ner enhetsskolans gymnasiesta­di­um år 1988 och i samband med skolnätsreformen hela skolan 2007.

Tack vare det starka och om­fattande motståndet (bilden till vänster från en demonstration mot nedläggningen) lyckades man åtmins­tone tillfälligt för­hind­ra försöken att dra in sko­lan.

Stödföreningen för enhetsskolan, Yhtenäis­kou­lu­yhdistys, grundade också det finska kvällsläroverket Käpylän iltaoppikoulu 1962. Kvällsläroverket arbetade till en början i samma byggnad, men flyttade 1979 till lokaliteter i samlyceet Arka­di­an yhteislyseo i Tölö.

Partners