Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

3) Villa Afasia

Villa Afasia är ett serviceboende för afasipatienter, personer som överlevt en stroke, dvs hjärn­blödning, men behöver rehabilitering och service för att kunna bo någotsånär självständigt. Boendet har 15 bostäder, var och en med egen WC och dusch, kylskåp, mikrovågsugn och TV. Huset har eget kök, ge­men­sam matsal och sällskapsrum samt bastu och en stor uteterrass. Huset är plane­rat så för personer med funktionsnedsättning, utan trösklar och med breda dörrar. Service- och vårdpersonal finns tillgänglig dygnet runt, kökspersonal dagtid.

Villa Afasia drivs av den 1971 grundade föreningen Afasia- ja aivohalvaus­yh­distys ry. Dess långvarige ord­förande neurolog Arto Nuutila tyckte inte pa­tien­terna och deras anhöriga fick det stöd som behövdes så 1984 grundades stif­telsen Suomen Afasiasäätiö och efter en större privat donation kunde plane­ringen av en servicecentral för afasipatienter inledas. 1986 grundades den första 'Villa Afasia' i en av staden hyrd fastighet i Nordsjö där den fungerade till 1998.

En egen vid stranden belägen fastighet planerades bredvid den hyrda fastig­heten men staden som varit införstådd med planerna, backade ut när plane­ringen av bostadsområdena i Nordsjö framskred. Staden anvisade i stället en annan tomt i Nordsjö, men stiftelsens intresse för Nordsjö hade ren avtagit.


Villa Afasia från Vipunenvägen

Tre, fyra andra tomtförslag diskuterades men förföll. När staden slutligen 1995 anvisade stiftelsen den nuvarande tomten vid Vipunenvägen, strax söder om lekparken Kimmo, inlämnade invånarna besvär, tomten var då obebyggd och ett tillhåll för Västra Kottbys igelkottar och harar. Besvären förkastades slutligen i högsta förvaltningsdomstolen 1997. Byggnaden planerades av arkitekt Jari Häkkänen. Grundstenen murades i september 1997 och byggnaden togs i bruk 1998.

Partners