Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

5) Kyrkan


Kyrkan sedd från Metsolavägen.

Helsingfors mest renlinjiga fun­kiskyrka blev färdig 1930, pla­ne­rad av Erkki Ilmari Sutinen. Kottby kyrka är belägen på södra sidan av Toivonens sport­plan, uppe på Metsola­vägen, vid Metsola­vä­gen 14.

I stadsplanen för Kottby var kyr­kan placerad på det ställe där Ka­re­lenhuset nu är belä­get, som avslutning på den ståt­liga park­gången.

Också Martti Välikangas deltog i planerings­tävlingen och delade första placeringen med Sutinen, vars förslag förverkligades som re­presenterande moder­nare ar­ki­tektur.

I kyrkan finns en speciell röd korvägg, som pryds av Bruno Tuukkanens målningar 'Den goda herden' och 'Ängel som bär en fackla'.

I kyrkosalens överdel finns Aarre Aaltonens fem cirkelformade reliefer med motiv från evange­lierna. Orgeln är tillverkad av Kangasalan urkutehdas och har 22 register.

Kottby hörde ursprungligen till Sörnäs församling. Gudstjänsterna hölls i början i hemmen och sedermera bl.a. i Föreningshusets övre våning. En egen präst fick man 1926. Församlingen blev självständig 1949. år 2007 hade den 7200 med­lemmar och verksamhetsställe var förutom kyrkan det historiska kapellet ('Fors­by kyrka') på Forsby sjukhusområde samt fyra klubblokaler på olika adresser. Kottby (finska) församling sammanslogs med Åggelby finska församling i början av år 2011.

Som svenskspråkig kan man höra till Petrus församling som grundades 2009 genom sammanslagning av Markus församling och Lukas församling. Försam­lingens verksamhet är indelad i två distrikt, Markus distrikt - som omfattar Kottby - i öst och Lukas i väst. Kyrkor som används av församlingen är bl.a. Åggelby gamla kyrka.

Partners