Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

9) Olympiabyn

Finland valdes i januari 1939 till värdland för 1940 års olympiad efter att Japan dragit sig ur arrange­mangen på grund av det japansk-kinesiska kriget. Det blev bråttom att vidta åtgärder och man beslöt inkvartera 3000 manliga idrottare i Kottby. För deras räkning hann man också bygga 400 bostäder och bl.a. Fin­lands första fjärrvärmecentral, en ståtlig vit byggnad i funkisstil. Förberedel­serna avbröts först när Vinterkriget bröt ut.

När kriget avslutats fyllde bostäderna ett verkligt behov. Byggandet fortsatte i en något nedprutad takt på grund av materialbristen. Till slut blev 36 hus färdiga i Olympiabyn, planerade av Martti Välikangas och Hilding Ekelund. Gårds­pla­nerna mellan husen har alltjämt bevarats luftiga och grönskande, de erbjuder i enlighet med tidsperiodens ideal människorna ljus och sundhet samt ger fåglar­na skyddade revir. För gårdarna utarbetade Elisabeth Koch noggranna gårds­planer, men de hann inte just förverkligas.

Till vänster hus i Olympiabyn. Till höger exempel på nutida gårdsplanering med japansk stenträdgård vid Untamovägen 8.

Partners