Yhdistys Toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelma 2010


Meilahti-seura               TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Yleisötilaisuuksia

Kahden ulkoilmatapahtuman - Talvinen ilta Valpurinpuistossa ja Meilahti-päivä - lisäksi osallistumme jokavuotiseen kaupungin yleisten alueiden siivoustapahtumaan "Hyvä elää Stadissa". Päivän aikana kerätään luontoon kuulumattomia tavaroita ja roskia puistoista ja katujen varsilta.

Loppukesällä vietettävän Meilahti-päivän ohjelman suunnittelu aloitetaan jo lähiviikkoina. Varsinaisen tapahtumalauantain jälkeen avataan valokuvanäyttely, joka esittelee näkymiä Meilahdesta vuosikymmenien varrelta.

Yhteistyökumppaneita etsitään lisää alueen yhdistyksistä, kouluista, päiväkodeista, palvelutaloista ja yrityksistä.

Yhdistys seuraa kaupungin päätöksentekoa eri virastojen lautakunnissa ja pitämällä yhteyttä virastoihin. Viranhaltijoita tavataan virastokäynnein ja järjestämällä yleisötilaisuuksia Meilahden alueella. Viimeksi läpiajoliikenteestä on tehty toimenpide-ehdotus alueen suunnittelijoille ja sen toteutumista seurataan. Myös mahdollista kesäajan torimyyntiin soveltuvaa paikkaa etsitään.

Hallituksen ja toimikuntien toiminta

Yhdistys kehittää toimintaansa perustamalla toimikuntia erilaisten kaupunginosan viihtyisyyttä, rakentamista, liikennettä, palveluja, tiedotusta ja tapahtumia käsittelevien asioiden eteenpäin viemiseksi.  Ideoita ja ehdotuksia otetaan vastaan.

Kaupunginosayhdistys tarjoaa mahdollisuuden saada lisää tietoa asukas- ja kotiseututoiminnasta mm. Helka ry:n seminaarien ja koulutuksen kautta. Viime vuonna aloitettu hanke kaupunkipolun luomiseksi Meilahteen mukaanlukien Laakso ja Vähä-Meilahti odottelee vielä rahoitusta. Polku on käveltävä reitti, jonka varrella on merkitty kulttuurihistoriallisesti merkittävät paikat eri ajoilta.


TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

 

Meilahti-seura on hakenut Suomen Kulttuurirahastolta apurahaa kotikaupunkipolun kokoamiseksi Meilahteen. Vastaavia polkuja on aiemmin laadittu mm. Pitäjänmäellä osana Helsingin

kaupunginosayhdistykset ry Helkan koordinoimaa hanketta.

 

Kotikaupunkipolku on kävelyreitti, jolla esitellään kaupunginosan mielenkiintoiset paikat uusille asukkaille. Heitä muuttaa Meilahteen vuosittain noin tuhat, joista puolet Helsingin ulkopuolelta.

 

Mikäli seura saa apurahan, se pystyy palkkaamaan toimittajan avuksi hankkeen toteuttamiseen. Asukkaista ja asianomaisista virkamiehistä
muodostettava työryhmä osoittaa sitten tälle kohteet. Valmistuttuaan Meilahden kotikaupunkipolku julkaistaan seuran verkkosivuilla ja pyritään painamaan myöhemmin myös esitteeksi yhdessä muiden kaupunginosien polkujen kanssa.

 

Hanke on tarkoitus toteuttaa v. 2011 aikana. Yhdistys ottaa vastaan hankkeen rahoittamiseen liittyviä ideoita vastaan. Myös suoria hankkeeseen kohdistuvia lahjoituksia on mahdollisuus tehdä. Hankkeen kustannukset koostuvat toimittajan palkkauksesta ja valmistuneen polun saattamisesta julkisuuteen käytettävissä olevin välinein, kuten kartat, opasvihot sekä kehittyvä sähköinen ja mobiilimedia, joiden julkaisuun on mahdollista käyttää myös sponsoreiden apua.

 

 

Paikallisten ja yleisesti kiinnostaviin kohteisiin on tarkoitus järjestää tutustumisia ja retkiä. Näitä ovat esimerkiksi museot, näyttelyt, laitokset ja instituutiot sekä historialliset kohteet ja seudun luonto. Näitä retkiä tarjotaan jäsenille maksutta tai jäsenhintaan riippuen kohteesta.

 

 

Jäsenrekisteriä on tarkoitus kehittää siten, että yhdistyksen toiminnasta voitaisiin kertoa useammin ja nopeammin. Tätä varten jatkamme sähköpostilistan laatimista toteutettavaksi kuluvana kautena.

 

Yhdistys seuraa edelleenkin Helsingin kunnallispolitiikkaa, virastoja ja lautakuntien päätöksiä. Seurantaa kehitetään vuorovaikutteiseksi siten, että yhdistys tiedottaa alueen asioista poimimalla aiheita verkkosivustoilleen ja ottaa asukkailta tietoja ja kysymyksiä vastaan ko. asioista.

 

Yhdistykseen on pyydetty nimeämään henkilö, joka toimii tiedotuksen yhteyshenkilönä HELKA ry:n kanssa.

 

Keväällä on päätetty järjestettää kierrätysneuvontatapahtuma puistossa ja koulun tiloissa. Tilaisuudessa on HSY:n lajitteluopastusta, polkupyörien kunnostusneuvontaa, kirpputori ym. Vastaavanlaisista tilaisuuksista on saatu hyviä kokemuksia muista kaupunginosayhdistyksistä.

 

Syksyllä järjestetään Meilahti-päivä, jonka markkinointi aloitetaan jo alkukesällä esiintyjien ja näytteillepanijoiden hankkimiseksi.

Yhdistyksen säännöt

 

MEILAHTI-SEURA – SÄLLSKAPET MEJLANS RY

SÄÄNNÖT

Hyväksýtty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 9. kesäkuuta 2006

 

 

 

 

 

Nimi ja kotipaikka 1 §
Yhdistyksen nimi on Meilahti-Seura - Sällskapet Mejlans ry ja kotipaikka Helsinki. Toimialueena on Meilahti (kaupunginosa 15) ja Laakso (kaupunginosa 18). Yhdistys on kaksikielinen, rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä suomi. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus  2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on
- toimialueensa kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
- asuinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
- omatoimisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä
- paikallisen kulttuurin vaaliminen ja edistäminen.

Toiminnan laatu 3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi 
- toimia alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa, osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon
- tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
- toimia alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä
- seurata alueensa aineellista ja henkistä kehitystä sekä 
- tehdä siihen liittyvää selvitystä, tutkimusta ja tallennusta
- harjoittaa aluetietoisuutta lisäävää kustannus- ja  julkaisutoimintaa 
- järjestää kokouksia, liikunta-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia
- järjestää kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, kuten näyttelyitä, liikuntatapahtumia ja jäsenilleen tutustumismatkoja 
- toimia yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton sekä sen alueellisen järjestön kanssa.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää arpajaisia ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa liittyvien pienimuotoisten oheistuotteiden kuten kirjojen kauppaa.

Jäsenet  4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi yhdistykseen voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. 

 

Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on osallistunut yhdistyksen toimintaan tai muuten merkittävällä tavalla edistänyt sen tarkoituksen toteuttamista.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus. Kunniajäsenet kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset henkilötiedot.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kannatusjäsenen liittymis- ja jäsenmaksun määrää yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen jäsen voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.

Hallitus  5 §
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen (3 - 6) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuolelta vuodeksi kerrallaan. 

Hallitus voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja työryhmiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  6 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä. 

Tilintarkastajat 7 §
Yhdistyksellä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa, joista toinen voi olla tilintarkastusyhteisö, sekä lisäksi yksi varamies.

Kokouskutsu8 §

 Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sähköpostitse tai kirjeitse yhdistyksen jäsenluetteloon merkittyihin e-mail- tai postiosoitteisiin.

Yhdistyksen kokoukset 9 §
Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Lisäksi johtokunnan on kutsuttava koolle ylimääräinen kokous, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen osanottajat;
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
6. esitetään hallituksen laatima yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; 
8. hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä varsinaisilta jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
9. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi, 
11. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet
12. valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista toinen voi olla tilintarkastusyhteisö ja heille yksi varamies tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa;
13. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai joista hallitus haluaa vuosikokouksen päättävän.

14. käsitellään muut esille tulevat asiat

15 kokouksen päättäminen

 

Tilikausi  10 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 11 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen vuosikokouksessa, jonka kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutoskäsittely. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.


12 § Yhdistyksen purkaminen
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

Hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa Helsingissä 9. kesäkuuta 2006.