Muistio lähetetty kaupunginsuunnitteluvirastolle toukokuussa 2011

Kesäkuussa 2009 järjestettiin Metsälä-Seuran toimesta kaupungin liikennesuunnitteluviraston edustajien ja Metsälän asukkaiden yhteinen keskustelutilaisuus, jossa puitiin Metsälän nykyisiä ja tulevia liikennejärjestelyjä. Asukkaat esittivät useita toiveita, jotka jäivät kuitenkin kirjaamatta, koska tilaisuudesta ei pidetty pöytäkirjaa. Asiat nousivat uudestaan esille 23.3.2011 pidetyssä Metsälä-Seuran vuosikokouksessa, jossa uutta hallitusta pyydettiin olemaan yhteydessä kaupungin viranomaisiin liikennejärjestelyjä ja kaavoitusta koskevissa asioissa.

Ajankohtainen asia on myös, koska Metsälän teollisuusalueelle on kaavoitettu ja suunnitteilla lisää rakennuskapasiteettia. Aikanaan nykyisen maaliikennekeskuksen paikalle rakennettava asuinalue vaatii sekin uusia liittymiä tieverkkoon. Nämä muutokset tulevat väistämättä lisäämään liikennettä ja sen haittavaikutuksia Metsälän alueella.

Tähän muistioon on koottu Metsälän alueen liikennejärjestelyihin ja kaavoitukseen liittyviä seikkoja, joihin Metsälä-Seura toivoo parannuksia tai joihin se haluaa jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa tuoda esiin käsityksiään.

Epäkohtia, joihin toivomme pikaista korjausta

1. Tuusulanväylän puutteelliset meluesteet

Tuusulanväylän Metsälän puoleinen melueste saatiin rakennettua 2003, mutta se on edelleen puutteellinen. Pahin epäkohta on Kannunvalajantien kohta, jossa melueste Metsälän puolella puuttuu käytännössä kokonaan. Tilannetta pahensi Oulunkylän puolelle vastaavaan kohtaan rakennettu meluesteen korotus, joka heijastaa voimakkaasti liikenteen äänet Metsälän puolelle.

 

Kannunvalajantien kohdalle olisi rakennettava vastaava lisämelueste, kuten Oulunkylän puolelle on tehty. Näin melueste jatkuisi yhtenäisenä koko Metsälän alueen osalta. Lisäksi meluesteaitaa tulisi korottaa Kannuvalajantien pohjoisen puoleisella osuudella, jotta asumisalueelle asetetut melusuositukset toteutuisivat myös Metsälässä. Lisäksi tulisi harkita ajonopeuksien pudottamista ja nk. hiljaisen asfaltin käyttöä Käpylän ja Käskynhaltijantien välisellä osuudella.

 

2. Asesepäntien puuttuvat meluesteet Uunisepäntien ja Niittyläntien välillä

Asesepäntiellä meluesteet puuttuvat kokonaan Uunisepäntien ja Niittyläntien väliltä. Esteiden puuttumisen vuoksi liikenteen meluhaitat ovat alueella sijaitseville asuinkiinteistöille suuret ja melusuositukset ylittyvät reilusti. Hiljaisen asfaltin käyttö vähentäisi melua.

 

Asesepäntieltä puuttuvat meluesteet olisi rakennettava mahdollisimman pian, sillä Asesepäntien liikennemäärät tulevat kasvamaan jatkossa. Lisäksi jo olemassa olevan meluaidan kunto on huono ja se on kauttaaltaan töhritty graffiteilla tehden Asesepäntien alueesta epäsiistin.

 

Nopeusrajoitusta pitää alentaa 40 km/h Tuusulantien ja Rajametsäntien-Veturitien välisellä osuudella, kuten hiljattain on tehty esimerkiksi Käskynhaltijantiellä. Nopeusrajoitusten alentamista puoltaa myös se, että laajennetun Keskuspuiston ammattiopiston oppilaat ovat lisänneet tuntuvasti jalankulkuliikennettä Asesepäntiellä ja opiston kohdalla sijaitsevilla pysäkeillä. Asesepäntietä pitkin ajaa nykyisin kaksi bussilinjaa entisen yhden linjan asemesta, linjat 62/66 ja 56.

 

3. Tinasepäntien-Asesepäntien liittymä ja jalankulkijoiden liikennevalot

 

Tinasepäntietä käyttää arviolta noin puolet Metsälän autoilijoista, ja sitä voidaankin pitää Metsälän asukkaiden tärkeimpänä kulkuväylänä. Tinasepäntien liittymää Asesepäntielle muutettiin kesällä 2010 ja tilanne on parantunut. Kuitenkin ruuhka-aikana Asesepäntien liikennevirta on niin tiivis, että Tinasepäntieltä vasemmalle Oulunkylän suuntaan kääntyminen on edelleen vaikeaa. Huonon näkyvyyden vuoksi on autoilijan ajettava suojatien päälle odottamaan sopivaa hetkeä päästäkseen Asesepäntielle. Tämä haittaa jalankulkijoita ja pyöräilijöitä ja on omiaan aiheuttamaan vaaratilanteita.

 

Jalankulkuyhteydet Tuusulanväylän rampin bussipysäkeille ovat hankalat. Tuusulanväylän rampin kohdalla Asesepäntien ylittävän suojatien liikennevalojen toiminta on jalankulkijoille ja pyöräilijöille hyvin epäystävällinen. Odotusajat ovat pitkät ja päin punaista valoa tapahtuva ajoradan ylitys on lähes sääntö, ei suinkaan poikkeus. Esitämmekin mainittujen jalankulkuvalojen ajoitusta muutettavaksi niin, että kevyenliikenteen tarpeet otetaan nykyistä paremmin huomioon.

 

Keinoja Tinasepäntien ja Asesepäntien liittymän parantamiseksi tulisi edelleen pohtia ja Metsälä-seura on tässä asiassa valmis tuomaan esiin asukkaiden ajatuksia ja ideoita.

4. Asesepäntien-Panuntien sekä Perkiöntien-Mäkitorpantien risteys

Talvella 2011 olivat Asesepäntien-Panuntien risteyksen liikennevalot epäkunnossa. Korjaamisen jälkeen valojen ajoitusta on muutettu suosimaan enemmän Asesepäntieltä Panuntielle (ja edelleen Tuusulantielle) ajavaa liikennettä. Asesepäntieltä Mäkitorpantielle ajaville autoille valojen vihreä aika on hyvin lyhyt. Tämän seurauksena Metsälän suunnasta tulevat, risteyksen suoraan Mäkitorpantielle ylittävät autot tukkivat Asesepäntien niin, ettei oikealle Panuntiellekään ja edelleen Tuusulan väylälle enää pääse kääntymään.

 

Liikennevalojen korjaamisen jälkeen myös risteyksen itäpuolen suojatien valojen ajoitus muuttui jalankulkijoiden kannalta aiempaa merkittävästi huonompaan suuntaan. Odotusajat ovat pitkät ja jalankulkijoille palaa punainen valo, vaikka risteävää liikennettä ei olisikaan.

 

K-Supermarket Mustanpekan ja YIT:n konttorin laajennuksen sekä Alkon avaamisen myötä liikenne Perkiöntiellä on lisääntynyt merkittävästi. Kääntyminen Perkiöntieltä vasemmalle Asesepäntien ja Panuntien suuntaan on ajoittain erittäin hankalaa ja odottavien autojen jono voi yltää Mustanpekan pysäköintialueelle saakka. Tilannetta pahentaa osaltaan linjojen 64 ja 69 bussipysäkki, joka sijaitsee Perkiöntien kohdalla Mäkitorpantien pohjoispuolella.

 

Metsälä-Seuran mielestä tulisi Asesepäntien-Panuntien liikennevalojen ajoitus palauttaa pikaisesti entiselleen. Perkiöntien liikenteen parannusten suunnittelu tulisi myös käynnistää ja tutkia esim. kiertoliittymän toteuttamismahdollisuuksia ja bussipysäkin siirtoa.

 

5. Asukkaita häiritsevä pysäköinti Niittyläntiellä

 

Niittyläntien pohjoispään asukkaita ovat jo pitkään häirinneet kadulle pysäköidyt kuorma-autot. Erityisen kiusalliseksi asian tekee se, että kuorma-autojen kuljettajat eivät itse asu Metsälässä. Kadun asukkaiden mukaan eräs nurmijärveläinen kuljetusyrittäjä käyttää Niittyläntien pohjoispäätä yrityksensä kuorma-autojen vakituisena säilytysalueena. Kuljettajat tuovat iltapäivisin kuorma-autot parkkiin Niittyläntielle ja ajavat kotiin omilla autoillaan. Aamulla aikaisin, jo ennen seitsemää, sama tapahtuu toisinpäin. Pysäköidyt kuorma-autot haittaavat jatkuvasti asukkaiden omaa pysäköintiä, minkä lisäksi meluhaitta varsinkin aamuisin on merkittävä.

 

Kuorma-autojen pysäköinti Niittyläntien pohjoispäässä ei ole pelkästään haitta asukkaille vaan myös turvallisuusriski. Maunulasta tuleva Rajametsäntien pyöräilyreitti jatkuu suoraan Niittyläntien keskelle. Pyöräilijöitten vauhti on kova, sillä Maunulan suunnasta ajettaessa on tällä kohdalla alamäki. Krämertintieltä tultaessa pysäköidyt kuorma-autot peittävät näkyvyyden oikealle Rajametsäntien suuntaan, mikä lisää kolaririskiä. Niittyläntie on myös Metsälän sopimuspalokunnan pääkulkureitti ja kuorma-autojen vuoksi ajoittain paloautolle ahdas.

 

Kuorma-autoyrittäjään on oltu yhteydessä, mutta muutosta tilanteeseen ei ole tullut. Yöaikaa koskeva kuorma-autojen pysäköintikielto olisi yksi ratkaisu ongelmaan. Teollisuusalueen puoleisen Niittyläntien pysäköintiä haittaavat katutyöt olisi myös saatava valmiiksi mahdollisimman pian.

 

6.Tinasepäntien-Kannunvalajantien pysäköintijärjestelyt

 

Tinasepäntien ja Kannunvalajantien risteys on Metsälässä poikkeuksellinen, sillä risteyksen kulmauksessa on kerrostalo sekä kaksi toimistorakennusta. Toimistojen työntekijöiden sekä niiden asiakkaiden autojen pysäköintipaikkojen tarve on päiväsaikaan suuri. Tällöin eivät Tinasepäntien pysäköintipaikat yksin riitä, vaan myös Kannunvalajantien varteen pysäköidään ahkerasti.

Tinasepäntiellä on tien molemmin puolin kerran kuussa voimassa oleva siirtokehotus, jonka turvin tien puhtaanapito voidaan hoitaa. Kannunvalajantien kohdalla ei siirtokehotusta kuitenkaan ole, minkä vuoksi tien tehokas puhtaanapito varsinkin talvisaikaan on mahdotonta. Tilannetta pahentavat Kannunvalajantielle pysyvästi seisomaan jätetyt autot.

 

Kaupungin pysäköinnistä ja katujen puhtaanpidosta vastaavien viranomaisten tulisi käydä Tinasepäntien ja Kannunvalajantien pysäköintijärjestelyt läpi ja miettiä yhdessä asukkaiden edustajien kanssa johdonmukainen ratkaisu ja toteuttaa sen mukaan tarvittavat muutokset.

Pitkän aikavälin hankkeet

7.Tuleva Tuusulanväylän-Veturitien linjaus

Kesäkuussa 2009 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa esiteltiin tulevaa Tuusulanväylän linjausta, jossa liikenne Tuusulanväylältä ohjataan Mäkelänkadun sijasta Veturitielle. Ratkaisu edellyttää joko siltaa tai tunnelia, jota pitkin liikenne voi ylittää tai alittaa Pasilan ratapihan Käpylän aseman ja Veturitien välisellä alueella.

 

Siltaratkaisusta seuraa väistämättä liikenteen melun lisääntyminen Metsälän alueella, ellei meluhaitan ehkäisyyn kiinnitetä riittävästi huomiota suunnitteluvaiheessa ja siihen panosteta suunnitelmaa toteutettaessa. Tunneliin perustuva ratkaisu olisikin todennäköisesti suotavampi toteutusvaihtoehto.

 

Alueelle on suunnitteilla lisää suuria toimistorakennuksia. Näiden hankkeiden toteuttamiseen ei pitäisi ryhtyä ennen kuin on varmistettu, että uudet rakennushankkeet eivät haittaa tulevan Tuusulanväylän linjauksen suunnittelua ja meluhaittojen torjuntaa.

 

Haluamme, että Metsälän asukkaat otetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mukaan Tuusulanväylän tulevien ratkaisuiden suunnitteluun.