Pakila-Seura ry / Kannanotot

helsinki.kirjaamo@hel.fi

Dnro HEL 2019-000079

HALTIALANMETSÄN LUONNONSUOJELUALUE

Vastauksena Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelujen ympäristönsuojeluyksikön 29.1.2019 päivättyyn kannanottopyyntöön otsikkoasiassa Pakila-Seura toteaa seuraavaa:

Pidämme tärkeänä Haltialan alueen kehittämistä virkistysalueena. Haltialan alue on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä ulkoilualueista, jonne tehdään vuosittain arviolta kaksi miljoonaa käyntiä, joista hiihtokäyntejä on 0,5 –1 miljoonaa. Alueella harrastetaan myös monia muita lajeja: kävelyä, lenkkeilyä, koiran ulkoilutusta, suunnistusta, maastopyöräilyä jne. Alueen merkitys tulee jatkossa yhä tärkeämmäksi, kun pääkaupunkiseudulle muuttaa lisää asukkaita ja samalla viheralueiden määrä vähenee täydennysrakentamisen myötä.

Kannatamme ympäristönsuojeluyksikön alueelle ehdottamia rauhoitus-määräyksiä eli nyt esitettyä, aikaisempaa laajempaa suojelualueen rajausta, joka perustuu uuteen Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelmaan (2015-2024) ja jonka tarkoituksena on suojella Keskuspuiston pohjoisosassa monipuolinen lehtojen ja korpien muodostama 137 hehtaarin kokonaisuus. Alueen luontoarvojen turvaaminen vahvistaisi Paloheinän-Haltialan alueen suojelubiologista arvoa Helsingin luonnon monimuotoisuuden arvokkaana ydinalueena.

Pidämme tärkeä, että alueella yleisön käyttämien reittien opastus ja viitoitus hoidetaan siten, että herkkä luonto ei vahingoitu. Ehdotettu luonnonsuojelu-alueen status täydentäisi hyvin erittäin arvokkaan luontoalueen arvoa.

Pakila-Seuran toimialue kattaa myös Paloheinän ja Torpparinmäen alueen. Pidämme siksi erityisen tärkeänä Paloheinään rajoittuvan luonnonsuojelualueen perustamista alueen luonnon erityisominaisuuksien ja ainutkertaisuuden vuoksi. Alue tarjoaa myös Pakila-Seuran alueen asukkaille erinomaisen mahdollisuuden virkistys- ja harrastuskäyttöön. Puollamme valmisteltua Haltialan metsän luonnonsuojelualueen perustamisesitystä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmaa 2019-2029.

Toivomme, että Helsingin kaupunki vaaraa luonnonsuojelualueen perustamiseen tarvittavan määrärahan, joksi ympäristönsuojeluyksikkö arvioi miljoona euroa sekä vuotuisiin käyttökustannuksiin arvioidut 50 000-150 000 euroa.

Toivomme, että Helsinki myös tiedottaa asukkailleen luonnonsuojelualueen virkistys- ja opetuskäyttömahdollisuuksista ja tekee yhteistyötä alueen käytöstä kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Helsingissä 20. helmikuuta 2019

Pakila-Seura ry

Raimo Rahkonen
Pakila-Seuran puheenjohtaja

6.2.2019

Vetoomus Pakilan allianssiurakalle

Pakila-Seuran hallitus toivoo Pakila allianssin tehostavan Pakila-Paloheinä-alueen lumiaurausta. Liikenteellisesti kaikkein tärkeimmät ajoväylät eli Pakilantie Länsi-Pakilassa ja Yhdyskunnantie Itä-Pakilassa on tämän vuoden vaikeana lumijaksonakin hoidettu hyvin.

Sen sijaan liikenteellisesti seuraavaksi tärkeimmillä ajoväylillä kuten Itä-ja Länsi-Pakilan yhdistävällä Osuuskunnantie-Kansantie-osuudella, Länsi-Pakilan tärkeällä Halkosuontiellä (koulu-, päiväkoti-kirkkotie), joukkoliikennekadulla Ripusuontiellä ja koulukadulla Ylipalontiellä väylät ovat olleet jopa 3-4 päivääkin auraamatta. Se on vaikeuttanut paitsi työmatka-, päiväkoti- ja koululiikennettä myös alueella palvelutoimintaa tarjoavia yrityksiä ja alueen asukkaita.

Ongelmia on ollut myös valtavista lumikasoista, jotka risteysalueiden näkyvyyttä heikentämällä ovat aiheuttaneet vaaratilanteita liikenteessä ja turvattomuutta esimerkiksi koululaisille. Pakila-Seura toivoo Allianssin tehostavan lumen poiskuljettamista.

Pakila-Seura pyytää Pakila Allianssia tehostamaan talviaurausta Pakilan ja Paloheinän alueella ja kiinnittämään erityistä huomioita alueen liikenteellisesti tärkeisiin katuihin.

Terveisin
Pakila-Seura hallitus

Pakila-Seura ry on 28.1.2016 toimittanut Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnalle lausuntonsa Helsingin uuteen yleiskaavaehdotukseen.

Pakila-Seura ry. vastustaa Pakilan nuorisotalon lakkauttamista. Yhdistys on ilmaissut kantansa 8.5.2015 nuorisolautakunnalle lähettämällään kirjeellä.

Pakila-Seura ry. on tutustunut yleiskaavaluonnoksen karttaan, merkintöihin ja määräyksiin. Yhdistys on kuullut alueen asukkaita ja muodostanut sen perusteella mielipiteensä Pakilan-Tuomarinkylän kaupunginosia koskevista suunnitelmista. Kannanotto on liitteineen lähetetty kaupunkisuunnitteluvirastolle 26.2.2015.   

 

Pakila-Seuran hallitus on ilmaissut kantanta Pakilantien varren maankäytöstä Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastolle lähettämällään kirjelmällä 25.9.2014.

Kaupunkisuunnitteluvirastolle Pakilantien varran maankäytöstä