Pitajanmaentie smPitäjänmäki-seuran kotisivut löytyvät nyt osoitteesta http://www.pitajanmakiseura.fi . Ne on käytännön syistä ja päivityksen helpottamiseksi siirretty pitäjänmäkeläisen palveluntuottajan suomalaiselle palvelimelle joka sijaitsee täällä Pitäjänmäellä. Toki pysymme Helkan jäsenjärjestönä.

Katso myös Facebook - sivumme https://www.facebook.com/PitajanmakiSeuraRy/ ja Facebook - ryhmämme https://www.facebook.com/groups/pitajanmaki/ joita päivitämme säännöllisesti ja joilla voi myös keskustella pitäjänmäkeläisiä kiinnostaviasta asioista.

 

 

joulutiput s3

Pitäjänmäki-seura toivottaa teille kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta. Olemme yhdessä kaupunginosat.net kanssa uudistamassa näitä sivuja ja yritämme pian vuoden vaihteen jälkeen käynnistää ne uudessa muodossaan. Käykää myös Facebook-sivullamme, toistaiseksi se on paras tietolähteemme Pitskun tapahtumista ja siellä myös keskustellaan monista asioista. Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja

Bussi 51 xs

Pitäjänmäen ja etenkin Reimarlan-Marttilan bussiliikenteestä on syksyn aikana paljon keskusteltu. Asia oli esillä myös Pitäjänmäki-seuran syyskokouksessa pari viikkoa sitten. Siellä päätimme että seura ottaa kantaa HSL:n suunnitelmiin  vastustaen linjan 51 suunniteltua lakkauttamista.

Tässä koko kirjeemme HSL:n suunnitteluosastolle.


-----

 

14.12.2018 - Linja 51 Hakaniemi – Pitäjänmäki - Malminkartano

Arvoisa vastaanottaja

Pitäjänmäki-seura on tutustunut niihin kaupunginosamme joukkoliikenteen muutoksiin joita HSL on suunnitellut toteuttavansa. Näistä suunnitelmista on käyty vilkasta keskustelua myös seuramme sosiaalisen median sivuilla https://www.facebook.com/PitajanmakiSeuraRy/

Etenkin poikittaisyhteyksien säilyttäminen on noussut voimakkaasti esiin.

Pitäjänmäki on alueellisesti laaja kaupunginosa jonka perinteinen kyläkeskus sijaitsee Reimarlassa ja Marttilassa, rautatien pohjoispuolella. Etelämpänä sijaitsevat mm. Strömbergin alueen merkittävä teollisuus- ja yrityskeskittymä, Strömbergin ja Talin kasvavat asuinalueet, ja Takomotien teollisuusalue. Lisäksi on rautatien eteläpuolella Pajamäki joka ei kuulu seuramme alueeseen vaan jota edustaa oma kaupunginosayhdistys.

Liikenteellisesti on Pitäjänmäen eri osilla erilaiset tarpeet ja myös olemassa olevien ja suunniteltujen joukkoliikenneyhteyksien tarjonta vaihtelee huomattavasti. Yleisesti ottaen voitaneen sanoa että yhteydet rautatien eteläpuolella Pitäjänmäentien lähellä olevien alueiden osalta ovat kehittymässä myönteisesti, varsinkin Raidejokerin käyttöönoton kautta. Sitä vastoin radan pohjoispuolella olevan Reimarlan-Marttilan poikittaisliikenteen tilanne on huonontumassa jos suunnitelmat toteutetaan nykymuodossaan.

Bussilinja 51 on monille alueemme asukkaille tärkeä mikä on selvästi käynyt ilmi myös paikallisessa keskustelussa. Saatamme helposti erehtyä uskomaan että palvelujen ja muun toiminnan luokse hakeuduttaisi vain matkustamalla kaupungin keskustaan.

Suunnitelma linjan 51 lakkauttamisesta on itse asiassa herättänyt ehkä yllättävänkin voimakasta ja laajaa vastustusta alueellamme.

Linjan 51 reitin varrella on useita vanhemman väen käyttämiä sosiaali- ja terveysalan palvelukeskuksia Lassilassa ja Haagassa, uimahalli ja muut palvelut Pirkkolan urheilupuistossa, ja suuri määrä muita julkisia ja kaupallisia palveluja koko reitin varrella Hakaniemeen saakka. Reitin varrella on myös useita oppilaitoksia joihin alueeltamme kuljetaan usein juuri linjaa 51 käyttäen.

Linjasta 51 käydyssä keskustelussa ovat varsinkin Pitäjänmäellä asuvat iäkkäämmät ihmiset halunneet kiinnittää huomiota joukkoliikennevälineiden vaihtojen hankaluuteen. Liikkuminen ei ole yhtä helppoa kuin se on nuoremmille ja monet joutuvat käyttämään apuvälineitäkin. Kun kaupungin strategian mukaisesti halutaan asukkaita kannustaa pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttöön on tärkeää muistaa että monet iäkkäämmät helsinkiläiset ovat silloin täysin riippuvaisia joukkoliikenteestä. Marttilan ja Reimarlan alueella Pitäjänmäellä näitä ikäihmisiä on paljon.

Pitäjänmäen kokemien haittavaikutusten lisäksi heikentäisi linjan 51 poistuminen huomattavasti myös useiden sellaisten kaupunginosien ja asuinkeskittymien poikittaisyhteyksiä joihin kuljetaan Pitäjänmäeltä Konalantietä pitkin.

Raidejokeri ei rautatien pohjoispuolisten alueiden osalta tule korvaamaan linjaa 51. Sen lähin pysäkki Pitäjänmäentien-Pajamäentien risteysalueella on merkittävän ja useimmille liian pitkänkin kävelymatkan päässä. Linja 550:n suunniteltu poisjääminen Raidejokerin käyttöönoton yhteydessä heikentäisi sekin Reimarlan-Marttilan ja myös Pitäjänmäen aseman suoria poikittaisyhteyksiä ilman että pikaraitiotie paikkaisi tilannetta.

Paikallisbussit lähialueen kauppakeskuksiin – Ristikko Konalassa ja Kaari Kannelmäessä - eivät myöskään korvaa linjaa 51, paitsi ehkä hyvin rajoitetusti aivan lähialueilla.

Pitäjänmäki-seura esittääkin että HSL tarkistaisi suunnitelmiaan linjan 51 osalta siten että sen tarjoamat yhteydet Pitäjänmäeltä ja Pitäjänmäen kautta säilytetään ja näin turvataan alueemme tarvitsemat poikittaisliikennepalvelut. Poistosuunnitelman perusteina olevat aikataulu- ym. ongelmat olisi mielestämme yritettävä korjata muiden toimenpiteiden kautta eivätkä ne saa olla syynä tämän alueemme asukkaille tärkeän joukkoliikenneyhteyden lakkauttamiseen.

Kunnioittavasti

Pitäjänmäki-seura ry
Jan Furstenborg, puheenjohtaja

Turkismiehenpolku xs

Turkismiehenpolku joka kulkee Turkismiehentien jatkeena Viinentielle on lasten koulureitti. Talvella siellä lasketaan mäkeä ja kesäisin ajetaan fillarilla. Nyt siellä ajetaan usein myös autoilla ja moottoripyörillä, liikennemerkeistä välittämättä.

Puhuin ongelmasta tänään kaupungin vastuuhenkilöiden kanssa ja lähetin sähköiseen asioitiin tämän lyhyen kirjeen:

"Asukkaiden havaintojen mukaan on Turkismiehenpolulla suhteellisen säännöllistä henkilöautoliikennettä urheilukentän suuntaan ja sieltä pois. Nopeudet saattavat olla suuriakin.

Tämä huolestuttaa monia kun kyseessä on kävelytie jota koululaiset käyttävät päivittäin ja jolla myös leikitään paljon. Molemmilla puolilla on puistoaluetta ja Turkismiehenpolulle johtavaa jyrkähköä alamäkeä käytetään talvisin liukumäkenäkin.

Ainoa kiinteistö joka tarvitsee Turkismiehenpolkua ajoneuvoliikenteelle on Viinentien kulmassa oleva omakotitalo, ja sekin vain parinkymmenen metrin matkalla. Koulun ja kirjaston kaikkiin osiin on yhteys Turkismiehentieltä.

Toivomuksena on että harkitaan kulkuesteen sijoittamista sopivaan kohtaan, esimerkiksi koulun Turkismiehenpolun puoleisen sisäänkäynnin jälkeen.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja"

 

 

Pitäjänmäen asukkailta pyydetään tänä syksynä ehdotuksia käytännön toimista kaupunginosamme ja koko kaupungin toimivuuden ja viihtyvyyden lisäämiseksi.
Helsingin kaupunki kutsuu aloitettaan osallistuvaksi budjetoinniksi. Yhteensä 4,4 miljoonaa Euroa varataan projekteille joita kaupunkilaiset itse esittävät. Asukkaat päättävät sitten äänestämällä mitkä projektit toteutetaan. Äänioikeutettuja ovat kaikki 12 vuotta täyttäneet helsinkiläiset, eli tärkeä tavoite on saada myös nuoret mukaan.
Leikkipuisto Strömberg Vappujuhlasta 2018 xs
 
Kuvamme on Leikkipuisto Strömbergin Wappujuhlasta viime keväältä. Aivan näin nuoret pitskulaiset eivät vielä voi äänestykseen osallistua mutta ehdotuksia hekin saavat kehittää ihan siinä missä me vanhemmatkin!
Täällä Pitäjänmäellä löytyy paljon sellaista toimintaa jolla asukkaat aktiivisesti ja monimuotoisesti vaikuttavat yhteiseen ympäristöömme ja viihtyvyyteemme.
Kaupungin uusi hieno aloite antaa nyt mahdollisuuden viedä tärkeinä koettuja asioita eteenpäin. Myös omaehtoisen toiminnan tukeminen voi olla mahdollista.
Yksittäisten hankkeiden tulee kuitenkin olla suhteellisen suuria.
Kaupungin osallistuvan budjetoinnin hanke on vielä muotoutumisvaiheessa ja lisää yksityiskohtia on luvassa lähiviikkojen aikana.
Tänä syksynä kokeillaan ensimmäistä kertaa tätä uutta budjetointimallia mutta tarkoituksena on että siitä tulisi pysyvä. Se merkitsee tietysti sitäkin ettei kaikkia hyviä ideoita välttämättä tarvitse tälle vuodelle esittää. Saattaa olla parempikin varata enemmän aikaa hyvälle valmistelutyölle ja tuoda ehdotus seuraaville kierroksille.
Pitäjänmäki-seurana tuemme mielellämme kaikkia alueemme toimijoita - niin järjestöjä ja asukasryhmiä kuin yksittäisiäkin asukkaita - ehdotusten tekemisessä ja kehittämisessä.
Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja

Antiikin Kreikan kulttuurista ja paljon muustakin kuultiin Pitäjänmäen-Konalan korttelikerhossa tänään 19 syyskuuta. Lähes neljäkymmentä osanottajaa kokoontui tähän viikoittaiseen tilaisuuteen Vähätuvan leikkipuiston talossa. Päivän luennoitsija oli Hanna-Riitta Toivanen-Kola Helsingin työväenopistosta.

Pitko02xs

PITKO joksi korttelikerhon nimi lyhentyy on todella aktiivinen ikäihmisten yhteisö. Kuten monet muut kaupunginosamme toimijat tarvitsisi korttelikerho paljon tilavammat ja myös käyttöajoiltaan joustavammat puitteet kokoontumisilleen.

Kunnollisten asukastilojen etsimisen tuleekin olla myös Pitäjänmäki-seuran ensi vuoden työohjelmassa. Pitäjänmäki on sekä perinteikäs että nopeasti kasvava kaupunginosa ja yhteisö josta löytyy paljon toimintaa eikä tilojen puute saisi tätä asukasosallistumista rajoittaa.

Ensi keskiviikkona klo 11 - 12 on luennoitsijavuorossa Paula Aittola joka puhuu suun terveydestä. Tilaisuuden jälkeen on kuten aina tarjolla keittolounas 5 Euron hintaan.

Pitko01xs
 
 

Kulttuurikirkko xs

Koko syksyn ajan on Kulttuurikirkolla todella hienoa ohjelmatarjontaa täällä Pitäjänmäen sydämessä. Kannattaa käydä myös heidän omalla kotisivullaan http://www.kulttuurikirkko.net/ .

 

Tämä Pitskun Kulttuurikirkon sivulta:

IMG 6826 300x225Olemme tänä vuonna olleet sadan vuoden takaisen sisällissotamme äärellä. Minäkin. Ohjaan tamperelaiselle Tellus naiskuorolle Tellu Turkan ja Petra Poutanen-Hurmeen säveltämää liikkuvaa kuoroteosta nimeltään SUSINARTUT.  Teoksen lauluissa pääsevät ensimmäistä kertaa ääneen monet sisällissotaamme osallistuneet naiset, jotka kirjoittamalla käsittelivät kokemaansa. Kirjoituksista huokuu inhimillisyys ja henkilökohtaisuus. Minulle kolmannen polven tamperelaisena tuo aika on noussut todella vahvaksi.

Kun meiltä taiteilijaryhmältä kysyttiin: Mikä tekee Susinartut-teoksesta erityisen sisällissotaa käsittelevän teoksen? Aloin pohtia Sisällissota-sanaa. Sisällissota? Sota ihmisen sisällä? Valintojen vaikeus, ratkaisujen etsiminen, epäonnistumiset, äärimmäisestä hädästä selviäminen, usko omaan itseen, luottamus toiseen, historian hyväksyminen ja uskallus vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Hyvän tekeminen itselle. Sisällisrauhan synnyttäminen.

Sisällisrauhan syttymistä toivon meidän kaikkien syksyyn. Sitä että uskaltaisimme määritellä henkilökohtaisen sisällissotamme ja löytää avaimet sen ratkaisuun ja sitä kautta Sisällisrauhamme.

Pikaisiin tapaamisiin, Päivinne

Tule kokemaan mahtavat esityksemme, Pitskun liput 15/10€
Suden Aika su 23.9. klo 15
Jumalauta! pe 16.11. ja la17.11. klo 19 ja su 18.11. klo 15
Kauneimmat joululaulut ja -runot su 16.12. klo 15

Ja SUSINARTUT  Suomenlinnan Tenalji von Fersen 2.12. klo 15 ja 17
ensi-ilta Tampereella Tullikamarin pakkahuone su 11.11. klo 16
esitykset myös Valkeakoskella, Lahdessa, Turussa ja Hämeenlinnassa

SUSINARTUT

Pitäjänmäen peruskoulun syysmarkkinat pidettiin tänään lauantaina 15 syyskuuta. Vohvelit hillolla ja vispikermalla suoraan pannusta ja aidot venäläiset napoleon-leivokset maistuivat tällä kertaa 😋- ja kyllä vähän muutakin. Näihin hienoihin maku-, tuoksu- ja aistitelttoihin en enää olisi mahtunut sisään… Iloinen ja hieno koululaisten kyläjuhla. Pitskussa osataan, saadaan aikaan ja pidetään hauskaa!

Pitäjänmäen Peruskoulu 08xs

Pitäjänmäen Peruskoulu 09xs

Pitäjänmäen Peruskoulu 07xs

Pitäjänmäen Peruskoulu 06xs

 

Pitäjänmäen Peruskoulu 04xs

Pitäjänmäen Peruskoulu 03xs

Pitäjänmäen Peruskoulu 01xs

Pitäjänmäki päivä 24xs

Pitäjänmäki-päivää on nyt vietetty, sunnuntaina 9 syyskuuta. Olihan se Pitäjänmäen näköinen, aurinkoinen ja iloinen. Valtavasti väkeä oli paikalla ja myyntipöytiä melkein silmänkantamattomiin. 

Kuten omassa avauspuheessani sanoin kerroimme kaikille kaupunginosamme viisituhatvuotista tarinaa, Helsingin rikkaimmasta kivikausilöydöstä Euroopan ajanmukaisimpaan valokuituverkkoon.

Kaupunginsuunnittelun karttojen ääressä oli tungosta ja perhokalastajien Mätäjoki-projekti kiinnosti myös ympäristöministeri Kimmo Tiilikaista joka viipyi pitkän tovin esittelypöydän luona.

Yhteiskunnan päätöksentekijät olivat muutenkin vankasti paikalla ja kuuntelivat selvästi kiinnostuneina pitskulaisten käsityksiä. Urheilukentällä ja Kansallisen lastenliiton leikkialuueella olivat nuorimmat liikkeellä. Heitä kiinnosti myös Pitäjänmäen VPK:n sammutusauto joka oli ajettu juhla-alueelle ihailtavaksi.

Kiitoksia tulee vielä monessa kirjoituksessa näilläkin sivuilla, niin monet yksityiset, yhteisöt ja yritykset ovat meitä auttaneet tekemään päivästä hienot kyläjuhlat.

Haluan kuitenkin jo nyt kiittää Pitäjänmäen kirjastoa, nuorisotaloa, Pitäjänmäen Tarmoa, Helsingin Lipputehdasta, Sahalan kirjapainoa ja aivan erityisesti Reimarlan K-marketia valtavan hienosta tuesta. Ja tietysti teitä kaikkia jotka autoitte viemään tilaisuuden läpi ja teitä jotka osallistumalla teitte päivästä todellisen Pitskun näköisen juhlan.

Pitäjänmäki-seuran Facebook-sivuilta löytyy paljon valokuvia ja muuta tietoa Pitäjänmäki-päivästä. Kannatta käydä.

Kuvia kannattaa selata. Jokaisella kuvalla on oma tekstinsä joka kertoo lisää päivän tapahtumista ja juhlaväestä.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja

Pitäjänmäki Facebookissa

Pitäjänmäki ilmakuvina 1932-2012

Pitajanmaki kartta

Liikkeitä ja palveluita

 

Talin siirtolapuutarha

 

tarmo

 

ristikko

 

vpk

 

ottila

 

Pit. elakkeens

 

mll konala

 

lions pit

 


kulttuurikirkko stamp 40x40 small

 

kauneusmestarit


hiusmestarit

 

Konalan martat

 

logo lansihelsingin omak