Hem Föreningen Rödbergen rf Stadgar

Stadgar

1§ Namn och hemort

Föreningens namn är Punavuoriseura ry - Föreningen Rödbergen rf.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Helsingin 5. kaupunginosa Punavuori. Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi.

2§ Tarkoitus ja toiminta / Ändamål och verksamhet

Seuran tarkoituksena on / Föreningens mål

- toimia kaupunginosayhdistyksenä,  - att verka som en stadsdelsförening

- työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien, - att arbeta för att utveckla sitt område i frågor rörande bildning, sociala och ekonomiska förhållanden samt för att öka trivseln med utgångspunkt från områdets egenart och lokala särdrag 

- toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin,    ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon aloilla,

- olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen     yhdyssiteenä,

- syventää asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä lisäämään heidän kiintymystään omaan kaupunginosaansa,

- edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

- toimii alueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon

- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille

- suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa

- järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta koulutus- ja tiedotustoimintaa

- järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia,

- toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja

- edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee        paikallista harrastustoimintaa

- järjestää virkistystilaisuuksia jäsenilleen sekä

- pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita.

4§ Jäsenistö

Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka seuran johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkaneeksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty.

Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa seuran syyskokouksen määräämän kannattaja - jäsenmaksun. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Johtokunta pitää seuran jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

5§ Seuran johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan.

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi jos tämä jättää jäsenmaksunsa suorittamatta vuoden ajalta.

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan.

Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä seuran kokoukselle jättämällä valituskirjelmä johtokunnalle.

6§ Kunniajäsenekseen seura voi johtokunnan esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut seuran tarkoituksen toteuttamiseksi.

Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

7§ Kokoukset

Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka- joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelemistä varten, on johtokunta velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa johtokunnan saatua tiedon asiasta.

Seuran kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjallisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

8§ Seuran kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

5. Päätetään edustajien valitsemisesta muiden alan yhdistysten ja liittojen kokouksiin.

6. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

10§ Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.

5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.

7. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle.

8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä.

9. Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 7§:n määräämissä rajoissa.

10. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

11§ Johtokunta

Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava johtokunta, johon kuuluu kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvalla, sitten vuoron mukaan. Johtokunnan puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai jäsenenä voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kuuden vuoden ajan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten 3-4 jäsenisen työvaliokunnan.

Johtokunta voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii, ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

12§ Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä seuran taloudenhoitajan kanssa.

13§ Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit johtokunnalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

14§ Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä hankkia varoja muilla vastaavilla varainhankintamenetelmillä.

15§ Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16§ Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

17§ Jos seura purkautuu, käytetään sen varat viimeisen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.