Etusivu Kaupunginosayhdistys Kannanottoja

Tämä on Tapaninvainion Kaupunginosayhdistys ry:n nimissä tehty kuntalaisaloite. Tapaninvainio on Pohjois-Helsingissä sijaitseva pientaloalue, jolla asuu paljon koiranomistajia. Kaupunginosan länsirajalla kulkevan Vantaanjoen rannat ovat asukkaiden suosima ulkoilualue, jossa koiratkin viihtyvät. 

Esitetty koirapuiston paikka sijaitsee Helsingin kaupungin ulkoilualueeksi määritetyllä tontilla 39U3, kulttuurihistoriallisesti tunnustetun Kapteenskanmäen vieressä. 

Kapteenskanmäki (tuttavallisemmin Kapunmäki) on saanut nimensä vuonna 1950 kuolleen venäläisen kreivittären, Manjefa Multanovskajan mukaan. Hän oli paikallinen kuuluisuus, leskirouva, joka asui mäellä kartanossa papukaijansa ja koiransa kanssa. Aikalaislähteitten mukaan ”Papukaija Zagula osasi, paitsi kirota mehevästi suomeksi, viheltää ja laulaa, myös komentaa talon koiraa Narsia, pitää sitä kurissa...” HS:n kulttuuritoimittaja Miska Rantanen on kirjoittanut Zagulasta ja kertonut sen tarinan Kansallisteatterin näyttämöllä, Musta laatikko -produktiossa. 

Kapteenska ja hänen värikäs elämänsä näyttelevät siis merkittävää osaa Tapaninvainion kulttuurihistoriassa. Siitä nimiehdotus, Kapteenskan koirapuisto. 

Puisto palvelisi ensisijaisesti Tapaninvainion asukkaita. Helsingin palvelukartta osoittaa, että välittömässä läheisyydessä ei ole muita koirapuistoja. Puisto elävöittäisi joen rantakaistaa, ja kasvattaisi sen vetovoimaa asukkaiden suosimana ulkoilualueena. 

Alueen rajat ja naapurit 

Pohjoispuolella Kapteenskan koirapuiston alue rajoittuu tonttiin 429-5-288 (Ollilantie 2), jolla on neljä kiinteistöä. Niiden kaikkien omistajilta on kysytty alustava suostumus koirapuistolle. Kukaan ei ole ilmoittanut vastustavansa hanketta. 

Eteläpuolella alue rajoittuu metsikköön, jonka takana on niitty. Kesäaikaan niityn reunalla toimii melontamaja. Niityn takana on kevyen liikenteen väylä. Sen takana noin 100 metrin päässä on omakotitaloja, joiden asukkaiden kantaa koirapuistoon ei ole kysytty. 

Kapteenskan koirapuiston itäpuolella on Papukaija Zagulanpolku, joka on vilkas ulkoilutie. Sen varrella on parkkipaikka. Taempana kohoaa Kapteenskanmäki, joka on suojeltu ulkoilualue. Aiemmin Helsingin kaupungin kanssa on ollut puhetta Kapteenskanmäen maisemoinnista ja alueen käytön uudelleensuunnittelusta. Asia oli alun perin tarkoitus ottaa käsittelyyn Kapunmäen itäreunaan kaavoitettujen asuintalojen valmistuttua 2014. Koirapuisto olisi luonteva osa uudelleenkäytössä. 

Koirapuiston länsipuolella virtaa Vantaanjoki, jonka vastarannalla on peltoalue ja Tuomarinkylän kartano. Sadan metrin päässä puistosta on silta, jonka kautta puistoon pääsee helposti myös vastarannalta. 

Noin puolet kaavaillun koirapuiston alueesta sijoittuu metsikköön, joka jää nykyisellään täysin ilman käyttöä. Epäsiisti ja rämettynyt metsä voitaisiin maisemoida puistomaiseksi, jolloin se sopisi koirien ulkoilutarkoitukseen. Kapteenskan koirapuisto olisi siis osittain pellon pohjaa, osittain metsää. 

Kuten alussa todettiin, Tapaninvainiossa ei ole lainkaan omaa koirapuistoa. Kapteenskan koirapuiston paikka osuu luontevasti joenvarren ulkoilureitin varteen. Hankkeen esittely onkin saanut innokkaan vastaanoton Facebookin Tapaninvainio foorumissa, missä sitä on peukutettu jo yli 140 kertaa. Kukaan keskustelijoista ei ole vastustanut hanketta. 

Tapaninvainion Kaupunginosayhdistyksen hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 18.4.2018 ja päätti yksimielisesti jättää kuntalaisaloitteen Kapteenskan koirapuiston puolesta. 

Esitämme, että Helsingin kaupunki ottaisi puistoasian käsiteltäväkseen.

Ilmakuva koirapuiston alueesta
Ilmakuva koirapuiston alueesta

MUISTUTUS                           9.7.2017

Uimarannantie 8, asemakaavaehdotus (nro 12432 2015-012866)

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry esittää, että Uimarannantie 8 asemakaavamuutosehdotusta ei hyväksytä. Yhdistys on sitä mieltä, että alueelle tulisi laatia kattava kehitys- ja kokonaissuunnitelma täydennysrakentamiseen eikä uudelleen kaavoittaa aluetta tontti kerrallaan. Lisäksi Uimarannantie 8 tontin varaus- ja vuokrausprosessi ei ole mielestämme edennyt hyvän hallintotavan mukaisesti. 

Perustelut ovat seuraavat:

- Uimarannantie 8 tontin varaus- ja vuokrausprosessi edennyt tavalla, joka ei mielestämme ole ollut hyvän hallintotavan mukainen. Käytännössä yksi toimija on saanut pitää tonttia hallussaan yli 10 vuotta. Olemme esittäneet epäilyn, että rakennuttaja Avain Oy on saanut prosessissa kaupungilta perusteetonta kilpailuetua (Kaupunkisuunnitteluvirastolle jätetty Mielipide 300916). Asumisyksikön pienennyttyä Valviran säännösten takia kattamaan vain puolet Uimarannantie 8 tontista, on toinen puolisko tonttia varattu edelleen Avain Oy:lle ja muutettu suunnitelmia rakennuttajan kannalta kannattavaksi hankkeeksi (vapaarahoitteiset vuokra-asunnot).

- Nykyisen rakennuttajan Avain Rakennuttaja Oy:n varaus ei ole tällä hetkellä voimassa. Avain Rakennuttaja Oy:n tontinvaraus on päättynyt kaupunginhallituksen varauspäätöksen mukaisesti 31.12.2016. Yhdistys on esittänyt kaupunkisuunnitteluvirastolle 23.5.2017, että varausta ei jatketa. Yhdistys katsoo, että asemakaavan vahvistaminen on edennyt väärässä järjestyksessä.

- Hyvän hallintotavan mukaista olisi tehdä alueelle, tai edes yksittäiselle tontille, ensin kattava kokonaissuunnitelma ja tarvittaessa asemakaavan muutos. Ja vasta sen jälkeen kilpailuttaa rakennuttaja. Nyt rakennuttaja on ollut alusta asti mukana ja päässyt merkittävällä tavalla vaikuttamaan tontin käyttöön ja käsillä olevaan asemakaavan muutokseen. Kyseiseen rakennuttajaan (Avain Oy) on kohdistunut muissa yhteyksissä negatiivista julkisuutta ja epäilyä väärinkäytöksistä (mm. ARA rahoitus).

- Kiinteistölautakunta on vuokrannut korttelin 39049 tontin lohkon 4 toiselle taholle kuin jolle kaupunginhallitus alunperin sen varasi. (1. Vuonna 2012 Helsingin kaupunginhallitus varasi tontin Esperi Care Oy:lle. 2. Vuonna 2014 varausta muutettiin niin, että mukaan tuli Avain Palvelukodit Oy. 3. Joulukuussa 2016 kiinteistölautakunta päätti vuokrata tontin Avain Palvelukodit Oy:n 100% omistamalle yhtiölle.) Onko kiinteistövirasto ylittänyt toimivaltansa vuokraamalla tontin lopulta rakennuttajalle, kun kaupunginhallitus sen varasi palveluntuottajalle? 

- Tapaninvainion kaupunginosayhdistystä on 30.9.2016 jättämänsä mielipiteen (liitteenä) takia luvattu ja päätetty kuulla prosessissa liittyen Avain Rakennuttaja Oy:n tontinvarauksen jatkamiseen. Yhdistykseltä pyydettiin uusi mielipide, joka jätettiin 23.5.2017. Mielipiteisiin on luvattu vastata, mutta prosessi on edelleen kesken.

- Tapaninvainion asemakaava on peräisin 50-luvulta. Alueen asemakaavaa tulisi uudistaa ja tarkastella kokonaisuutena, ei kaavoittaa uudelleen yksi tontti kerrallaan. Käynnissä oleva Helsingin kaupungin uusi Yleiskaava tukee myös tätä ajatusta. Alueelle tulisi laatia kattava kehitys- ja kokonaissuunnitelma täydennysrakentamiseen. 

- Tapaninvainio on pääosin pientalovaltainen alue. Uimarannantie 8:n tontin välittömässä läheisyydessä on pääosin 1960-80 luvulla rakennettuja erittäin matalia asuintaloja. Välittömässä lähiympäristössä ei ole tontteja, joissa kerrostalorakentamista voitaisiin jatkaa Yksittäinen kerrostalo ei istu maisemallisesti Uimarannantie 8 tonttia ympäröivään alueeseen. Ainakaan ilman, että on olemassa kattava alueen kehitys- ja kokonaissuunnitelmaa. Suunniteltu vapaarahoitteinen vuokra-asuntokanta voidaan toteuttaa myös alueeseen paremmin soveltuvana tiiviinä pientalorakentamisena.

- Kyseessä on alueen viimeinen rakentamaton y-tontti. Alueella on pula lähipalveluista. 

- Miten naapureita on kuultu liittyen asemakaavan muutokseen? Kattaako yksittäinen ilta lähikirjastossa kuulemisen vaateen?

Lähtökohtaisesti Tapaninvainion kaupunginosayhdistys on koko prosessin ajan vaatinut, että Uimarannantie 8 tontin käyttö ratkaistaisiin kokonaisuutena, jotta tontin käyttö olisi tehokasta ja kaupungin arvojen mukaista, myös hyvän hallintotavan mukaista. Valitettavasti tämä ei ole toteutunut.

Nyt mielestämme on kuitenkin vielä mahdollisuus tarkastella kokonaisuutta ja selvittää onko kaupunki ja Kiinteistövirasto toiminut asiassa oikein. Toivomme siksi, että päätös asemakaavan uudistamisesta asetetaan selvityksen ajaksi pöydälle.

Ystävällisin terveisin,
Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen psta,
Elise Järvenpää, pj
Laura Vehkaoja

Helsingin kaupunki                                               23.5.2017
Tonttiosasto
Kaupunkisuunnitteluvirasto

MIELIPIDE: UIMARANNANTIE 8 TONTINVARAUKSEN JATKO

Pyynnöstä Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry esittää mielipiteensä liittyen Avain Rakennuttaja Oy:n Uimarannantie 8 (39049/3) tontinvarauksen jatkamiseen. Edellisen 30.9.2016 jätetyn mielipiteen lisäksi yhdistys haluaa todeta seuraavaa.

Tapaninvainion asukkaita edustava yhdistys esittää, että Uimarannantie 8 tontin varausta Avain Rakennuttaja Oy:lle ei jatketa. Yhdistys katsoo, että tontin varaus ja sitä seuranneet muutokset on toteutettu hyvän hallintotavan vastaisesti.

Kaupunginosayhdistys katsoo, että tontin asemakaava tulisi muuttaa ensin. Vasta sen jälkeen tulee kilpailuttaa asuintalojen rakennuttaja. Tonttiosaston valitsemalle neuvottelumenettelylle ei ole todellisia perusteita. Alueen tontteihin kohdistuu suurta mielenkiintoa rakennuttajien puolelta. On hyvän hallintotavan vastaista suosia yhtä rakennuttajaa luovuttamalla sille tontti ilman kilpailutusta.

Kiinteistöviraston tonttiosasto toimitti 5.10.2016 kaupunginsuunnitteluvirastolle kirjeen, jossa käsiteltiin Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen mielipidettä. Tonttiosasto piti tärkeänä, että kaupunginosayhdistyksen esittämään kritiikkiin vastataan perusteellisesti. Niin ikään tonttiosasto esitti omana kantanaan, että prosessissa on noudatettu hyvää hallintotapaa.

Kaupunginosayhdistyksen mukaan tontin varaushistoria sekä viimeaikaiset tapahtumat puhuvat molemmat sen puolesta, että hyvää hallintotapaa on rikottu. Lisäksi Helsingin hallinto-oikeudessa on vireillä valitus kiinteistöviraston toiminnasta liittyen yhdistyksen jättämään oikaisuvaatimukseen.

Tonttiosaston toiminta heikentää kansalaisten luottamusta virkamiehiin ja lähidemokratiaan.

Varausprosessi: tontti 12 vuotta yhden toimijan käsissä

Kaupunki on perustellut kumppanuuskaavoitusta sillä, että se nopeuttaa rakentamisen aikataulua.

Selitys ei ole uskottava. Uimarannantien tontin varausta koskeva sekava prosessi on ollut selkeä vain yhdessä suhteessa: käytännössä tontti on pidetty 12 vuotta varattuna samalle toimijalle: Ensin vuodet 2005-2007 YH-Suomi Oy:n yhtiölle, sitten 2007-2010 Avara Oy:lle ja vuodesta 2010 lähtien Esperi Care Oy:lle ja Avain Palvelukodit Oy:lle, sekä tontin 3-lohko myöhemmin Avain Rakennuttaja Oy:lle.

Näiden kaikkien yhtiöiden takaa löytyy liikemies Perttu Liukku, jonka nimi mainitaan myös Esperi Care Oy:n alkuperäisessä tonttivarauksessa eräänlaisena konsulttina.

Vuonna 2012 Helsingin kaupunginhallitus varasi Uimarannantie 8 tontin 2012 Esperi Care Oy:lle. Varausta muutettiin 2014, jolloin kaupunginhallitus varasi tontin (lohkot nro 3 ja 4) vuoden 2016 loppuun asti Esperi Care Oy:lle ja Avain Palvelukodit Oy:lle. Joulukuussa 2016 kiinteistölautakunta päätti vuokrata tontin nro 4 Kiinteistö Oy Uimarannantien Palvelukodille, joka on 100% Avain Palvelukodit Oy:n omistuksessa. Nyt Kiinteistövirasto haluaa jatkaa Avain Rakennuttaja Oy tontin lohko  3:n varausta.

Viimeisten 12 vuoden aikana varauksen haltija on osoittanut toistuvasti kyvyttömyytensä viedä hanke loppuun. Suunnitelmat ovat muuttuneet kerta toisensa jälkeen. Silti kaupunki on halunnut jatkaa varausta saman toimijan kanssa, ikään kuin vaihtoehtoa ei olisi.

On normaalia, että tontin varannut taho perustaa asunto-osakeyhtiön, jolle omistus siirtyy. Uimarannantiellä vuoden 2014 varauksen henki ei ole toteutunut. Lohkon 4 hallinnointiin perustetun yhtiön omistaa 100% Avain, samoin lohko 3 halutaan varata Avaimelle. Alkuperäinen varaaja Esperi Care Oy ja Avain Oy ovat juridisesti kaksi täysin erillistä yhtiöitä, joissa on aivan eri omistuspohja. Käytännössä tontti on siis päätynyt kokonaisuudessaan samalle toimijalle (Perttu Liukulle), joka varasi sen jo vuonna 2005 YH-Suomi yhtiön nimiin.

Ulospäin voi saada käsityksen, että Avain on käyttänyt Esperiä hyväkseen. Ensin tehtiin ylimitoitettu ja Valviran ohjeiden vastainen palvelukotisuunnitelma. Kun se osoittautui kelvottomaksi, tontti lohkottiin ja Avain sai isomman osan tontista vuokrataloilleen - ilman kilpailutusta.

Kaupungin menettely Uimarannantie 8 tontin kohdalla on mielestämme arveluttava. Se on mahdollista tulkita kilpailun rajoittamisena: yksi toimija (Avain Yhtiöt -konserni ja sen edeltäjät) nauttii kaupungin taholta perusteetonta kilpailuetua.

Helsingin kaupungin virkamiesten on oltava tietoisia siitä, että Avain-konserni on ollut valtakunnallisesti julkisuudessa ARA-rahojen väärinkäytösten johdosta. Yhtiön johtoa on myös epäilty korruptiosta koskien Vantaan maakauppoja.

Tätä taustaa vasten on erityisen tärkeää, että Avain-yhtiöitä koskevat prosessit hoidetaan kaupungin puolelta avoimesti loppuun saakka. Siksi tontin kilpailuttaminen on ainoa oikea tapa toimia.

Poikkeuksellinen kumppanuuskaavoitus

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on esittänyt, että Uimarannantie 8 tontti rakennetaan ns. kumppanuuskaavoituksena.

Menettely on poikkeuksellinen ja sille on yleensä painavat perustelut. Uimarannantien kohdalla tonttiosaston päällikkö Sami Haapanen on perustellut menettelyä sanomalla, että pienehköille esikaupunkialueille sijoittuville hankkeille on varsin rajallisesti kysyntää. Lausunto on ristiriidassa kaupungin aiemman toteamuksen kanssa. Sen mukaan Uimarannantie 8:n tonttiin on kohdistunut paljon tiedusteluita (mm. Kiinteistölautakunnan muistio 31.5.2011, Kv 2011-1126).

Helsingin yleiskaavassa on piirretty lukuisia isoja kerrostaloja alle kilometrin metrin päähän Uimarannantien tontista (Pukinmäenkaari). Kaupungin omat toimenpiteet osoittavat, että alueelle on runsaasti kysyntää.

Juuri nyt alueella on vireillä toinen kerrostalohanke. Se sijaitsee Siltamäessä noin kilometrin päässä Uimarannantien tontista. Rakennuttaja on niin ikään Avain-yhtiö. Se rakentaa osoitteessa Pläsinpellonkuja 2 kerrostaloa, johon on tulossa 61 asumisoikeusasuntoa. Rakennuttamisella on niin kiire, että yhtiö haluaa rakentaa poikkeusluvalla kuudennenkin kerroksen, vaikka rakennuslupa oikeuttaa vain viiteen. Kaupunginosayhdistyksen tietojen mukaan Siltakuusi antoi kaupungille 84 694 euron vakuudet, jotta se sai luvan aloittaa rakennustyöt talvella 2017 ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta.

Toisin kuin Sami Haapanen esittää, Tapaninvainio - ja sen naapurissa oleva Siltamäki - tuntuu kiinnostavan rakennuttajia. Vai onko Avain-yhtiöt ainoa rakennuttaja, joka on alueesta kiinnostunut?

Lopuksi on syytä muistuttaa, että Avain konserni on huipputulosta tekevä liikeyritys, jonka viime vuoden liikevoitto oli 24,5 Meur. Alkaneen tilikauden liikevaihdon arvioidaan olevan 95-100 Meur. Liikevoiton arvioidaan edelleen paranevan edellisvuodesta. Tällainen yritys rakentaa taloja, koska toiminta on taloudellisesti erittäin kannattavaa. Sitä se on myös Uimarannantiellä.

Edellä esitettyjen perustelujen valossa esitämme, että Uimarannantie 8:n hanke viedään loppuun hyvän hallintotavan mukaista kaavoitus- ja varausmenetelmää noudattaen. Avain Rakennuttaja Oy:n tontin 39049/3 koskevaa suunnitteluvarausta ei tule jatkaa.
Tontin rakennuttaja kilpailutetaan ja tontti varataan vasta sen jälkeen, kun asemakaava on muutettu ja asemakaavan muutoksen mielekkyys arvioitu vielä kerran Helsingin uuteen Yleiskaavaan suhteuttaen.

Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen psta,

Elise Järvenpää, pj
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry 

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE                  9.3.2017

Asia
Kunnallisvalitus 

Valittaja
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry
Laura Vehkaoja, pj

Päätös johon haetaan muutosta
Helsingin kaupungin Kiinteistölautakunnan kokouksessa 3/2017 9.2.2017 tehty päätös jättää tutkimatta Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:n oikaisuvaatimus koskien kiinteistölautakunnan päätöstä 1.12.2016 (§ 484) liian myöhään tehtynä.

Muutos jota vaaditaan tehtäväksi
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry vaatii, että Helsingin hallinto-oikeus kumoaa Helsingin kaupungin Kiinteistölautakunnan tutkimatta jättämispäätöksen ja palauttaa asian Kiinteistölautakunnalle. 

Perusteet
Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan päätös on lainvastainen. Perustelu kaupunginosayhdistyksen jättämän oikaisuvaatimuksen liian myöhään tehtynä on väärä. Oikaisuvaatimus on jätetty yhdistykselle annetun määräajan puitteissa ja Kiinteistövirasto on ryhtynyt sen johdosta toimenpiteisiin. 

Helsingin kaupungin Kiinteistövirasto on käsitellyt päätöksenteossaan Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:tä asianosaisena. Kiinteistövirasto on lähettänyt yhdistykselle postitse pöytäkirjanotteen 15.12.2016, joka on osoitettu Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:lle (todiste 1). Kiinteistövirasto on toimittanut yhdistykselle prosessin eri vaiheissa pöytäkirjanotteet liitteineen kuten asianosaisille toimitetaan. Pöytäkirjanotteen liitteenä on lähetetty muutoksenhakuohjeet. 

Katsomme, että yhdistystä on lähestytty ja kohdeltu prosessissa kuten asianosaista ja annettu näin ymmärtää, että yhdistys on asianosainen. 

Ohjeissa todetaan: "Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä". Edelleen ohjeissa todetaan: "Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista". 

Yhdistys jätti oikaisuvaatimuksen 29.12.2016 eli yhdistykselle annetun määräajan puitteissa eikä sitä siten voida myöhästymisen perusteella jättää käsittelemättä.

Kaupunginosayhdistys pitää selvänä, että kiinteistövirasto on itse pitänyt oikaisuvaatimusta lainvoimaisena. Virasto on ryhtynyt oikaisupyynnön perusteella toimenpiteisiin. Se on varannut sekä Kiinteistö Oy Helsingin Uimarannantien palvelukodille että Tapaninvainion kaupunginosayhdistykselle mahdollisuuden lausua esitetyn oikaisuvaatimuksen johdosta. Tästä kirjallisena todistuksena liitteenä Kiinteistöviraston kanssa käyty sähköpostikeskustelu (todiste 4) sekä molempien osapuolten lausunnot (todiste 2 ja 3).

Jos oikaisuvaatimus annettiin liian myöhään, osapuolille ei voinut syntyä mahdollisuutta lausua sen johdosta. Kumpikin taho on kuitenkin käyttänyt Kiinteistöviraston niille antamaa mahdollisuutta. 

Todistelu
Kaupunginosayhdistys katsoo, että kiinteistövirasto on itse pitänyt oikaisuvaatimusta lainvoimaisena ja ajoissa vastaanotettuna. Virasto on ryhtynyt oikaisuvaatimuksen perusteella toimenpiteisiin. 

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys sai kiinteistöviraston tonttiosaston lakimies Tuukka Toropaiselta 11.1.2017 sähköpostin (todiste 4), jossa hän kirjoittaa:
”Olemme varanneet Kiinteistö Oy Uimarannantien palvelukodille mahdollisuuden lausua esitetyn oikaisuvaatimuksen johdosta. Edellä mainittua taho on käyttänyt heille varattua mahdollisuutta lausua oikaisuvaatimuksen johdosta. Lausunto on tämän viestin liitteenä.
Varaamme teille oikeuden esittää selvityksenne Kiinteistö Oy Uimarannantien palvelukodin esittämän lausunnon johdosta. Tarkoituksena on saada selvityksenne Kiinteistö Oy Uimarannantien palvelukodin lausunnossaan esittämästä selvityksestä.” 

Tammikuun 17. pvä tonttiosasto vetosi itse kuntalaiselle ja Tapaninvainion asukkaalle Mikael Vehkaojalle lähettämässään sähköpostivastauksessa tulkintaan siitä, että yhdistyksen oikaisuvaatimus on vastaanotettu ja lainvoimainen, ja jätti sen perusteella vastaamatta Vehkaojan kyselyyn. Vehkaoja pyysi sähköpostitse kiinteistölakimies Toropaiselta saada tietää tontin varauksen lainvoimaisuuteen liittyviä asioita. Toropainen viittasi kaupunginosayhdistyksen tekemään oikaisuvaatimukseen ja vastasi sähköpostissaan (todiste 5) sanatarkasti näin:
”Kiinteistölautakunnan toimivaltaa koskeviin asioihin tullaan ottamaan kantaa oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä.”

Kiinteistölakimies Tuukka Toropaisen yhteydenpidosta saa yksiselitteisesti sen kuvan, että kiinteistövirasto piti kaupunginosayhdistyksen oikaisuvaatimusta lainvoimaisena.

Kiinteistöviraston esittelijä vs. osastopäällikkö Peter Haaparinne kuitenkin esitti 9.2.2017 kokouksessa kiinteistölautakunnalle, että Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen oikaisuvaatimus on tehty liian myöhään ja näin ollen jätetään tutkimatta. Pidämme selvänä, että Kiinteistövirasto toimi hyvän hallintotavan vastaisesti pyytäessään jätetyn oikaisuvaatimuksen johdosta lisäselvitykset ensin Kiinteistö Oy Helsingin Uimarannantien palvelukodilta ja sen jälkeen Tapaninvainion kaupunginosayhdistykseltä ja sen jälkeen päätti jättää oikaisuvaatimuksen käsittelemättä. 

Kirjalliset todisteet:
1. Asianosaisille lähetetty pöytäkirjanote 15.12.2016. Todistusteema: Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:tä on käsitelty asianosaisena.
2. Avain Palvelukoti Oy:n (Kiinteistö Oy Helsingin Uimarannantien Palvelukodin 100% omistaja) lausunto 9.1.2017
3. Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:n Kiinteistöviraston pyynnöstä jättämä selvitys 25.1.2017
4. Kiinteistölakimies Tuukka Toropaisen lähettämät sähköpostit 11.1.2017 ja 26.1.2017
5. Kiinteistölakimies Tuukka Toropaisen lähettämä sähköposti 17.1.2017
6. Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen oikaisuvaatimus 29.12.2016 

Liitteet
1. Päätös josta valitetaan
2. Todistus siitä päivästä josta valitusaika on luettava 

Helsingissä 9. päivänä maaliskuuta 2017
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry

Laura Vehkaoja
Puheenjohtaja

Selvitys 25.1.2017

29.12.2016 jätetystä oikaisuvaatimuksesta koskien kiinteistölautakunnan päätöstä vuokrata tontti 91-39-49-4 Kiinteistö Oy Helsingin Uimarannantie palvelukodille

Näkemyksemme mukaan Kiinteistölautakunnan päätös vuokrata tontti Kiinteistöosakeyhtiölle on purettava, koska se on hallintolain 2 luvun 6 §:ään kirjattujen hallinnon oikeusperiaatteiden vastainen. Lainkohdassa tarkoitettujen periaatteiden mukaan viranomaisen tulee kohdella hallinnon asiakkaita tasapuolisesti ja johdonmukaisesti (yhdenvertaisuusperiaate). Toimien on oltava objektiivisesti perusteltavia ja puolueettomia sekä turvattava luottamus hallintotoiminnan puolueettomuuteen ja asianmukaisuuteen (objektiviteettiperiaate). Lisäksi viranomaisen toimien on turvattava yksityisten perusteltuja odotuksia ja asemaa etenkin suhteessa viranomaistoiminnan odottamattomiin ja yksityisen kannalta haitallisiin tai muuten epäedullisiin muutoksiin (luottamuksensuojaperiaate)

Perustelut ovat seuraavat:

Vuonna 2011 Esperi Care Oy haki Uimarannantie 8 tonttia itselleen. Vuonna 2012 Helsingin kaupunginhallitus varasi tontin 2012 Esperi Care Oy:lle. Varausta muutettiin 2014, jolloin kaupunginhallitus varasi tontin (lohkot nro 3 ja 4) vuoden 2016 loppuun asti Esperi Care Oy:lle ja Avain Palvelukodit Oy:lle. Joulukuussa 2016 kiinteistölautakunta päätti vuokrata tontin nro 4 Kiinteistö Oy Uimarannantien Palvelukodille, joka on 100% Avain Palvelukodit Oy:n omistuksessa.

Tontti on päätynyt juridisesti eri toimijan haltuun kuin kenelle tontti varattiin. Kyseessä on kaksi eri yhtiötä, joiden omistuspohja on eri.

Kiinteistölautakunnan päätös on siis ristiriidassa kaupunginhallituksen varauspäätöksen kanssa.

Vuokrauspäätösten yhdenaikaisuus

Tontin varausprosessin alussa kyse oli yhdestä tontista. Prosessin edetessä alkuperäinen suunnitelma on muuttunut merkittävästi. Esperi Care Oy:n tavoittelema palvelukoti on kutistunut neljäsosaan alkuperäisestä suunnitelmasta (60 paikkainen asumisyksikkö on muuttunut 15 paikkaiseksi). Samalla itse tontti on lohkottu kahteen osaan, joista toiselle suunnitellaan nyt vuokra-asuntoja.

Suunnitelman muutos on johtanut tilanteeseen, jossa Uimarannantie 8 tontin suurempi osa on nyt varattu Avain Vuokrakodit Oy:lle. Se kuuluu samaan konserniin kuin Avain Palvelukodit Oy. Käytännössä Uimarannantien tontti on päätynyt aivan eri toimijalle kuin mitä alkuperäinen tonttivaraus koski. Avain-konserni on ollut valtakunnallisesti julkisuudessa ARA-rahojen väärinkäytösten johdosta.

Avaimen vuokratalojen osalta Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen kuuleminen on kesken. Olemme jättäneet 30.9.2016 mielipiteen, jonka pohjalta yhdistystä on luvattu kuulla. Mielipide, jossa eritellään tontin varausprosessiin liittyviä epäselvyyksiä, on tämän kannanoton liitteenä (liite 2).

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys on pitänyt koko ajan tärkeänä, että tontin kaavoitus etenee yhtäaikaisesti. Hankkeen alkuperäisen hengen mukaista olisi, että kahden tontin luovutuksesta päätetään yhtä aikaa, jotta tontin käytön tehokkuus varmistetaan. Tontin toisen puoliskon (tontti nro 3) osalta asemakaavan muutosprosessi on kesken.

Ellei näin toimita, on vaarana, että palvelutalohanke menee läpi, mutta asemakaavan muutos tontin nro 3 osalta ei toteudu, jolloin koko tontin rakentaminen jää keskeneräiseksi (⅔ osaa tontista jää tyhjilleen) ja pitkittyy entisestään. Tällöin toteutettu palvelutalohanke myös rajaa pois tontin muita mahdollisia käyttötarkoituksia (mm. Valviran suositukset).

Lisäksi Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ihmettelee miksi Kiinteistölautakunnalle jätettyyn oikaisuvaatimukseen vastaa Avain Yhtiöt Oy eikä Helsingin kaupunki tahi Kiinteistölautakunta.

Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen psta,

Laura Vehkaoja
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry, pj

Liitteet:
1. Oikaisuvaatimus 29.12.2016 koskien kiinteistölautakunnan päätöstä tontin 39049/4 vuokraamisesta Kiinteistö Oy Uimarannantie Palvelukodille
2. Mielipide 30.9.2016 Uimarannantie 8 asemakaavan muutos

Helsingissä 29.12.2016

OIKAISUVAATIMUS

Kiinteistölautakunta päätti 1.12.2016 vuokrata Kiinteistö Oy Helsingin Uimarannantien palvelukodille (Y-tunnus 2685842-7) korttelin numero 39049 tontin numero 4 (kiinteistötunnus 91-39-49-4, osoite Rasinkuja 4) hoivapalvelutarkoituksiin 16.12.2016 - 31.12.2045 väliseksi ajaksi.

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys esittää, että päätös perutaan.

Kiinteistöviraston tonttiosasto lähestyi Tapaninvainion kaupunginosayhdistystä 6.10.2016 päivätyllä kirjeellä, jonka mukaan yhdistystä tullaan kuulemaan, ennen kuin tontin vuokrauksessa edetään Avain Rakennuttaja Oy:n tonttivarauksen kohdalla. Varaus päättyy 31.12.2016. Yhdistys on esittänyt, että Helsingin kaupunki on toiminut Uimarannantie 8 tontinvarausasiassa hyvän hallintotavan vastaisesti.

Kyseessä on alun perin yksi ja sama Y-tontti, joka on tämän prosessin seurauksena lohkottu kahtia. Palvelukodin alkuperäinen suunnitelma on pienentynyt ratkaisevasti. Tapaninvainio kaupunginosayhdistys ei vastusta palvelukotia vaan vaatii, että tontin tehokas käyttö varmistetaan tekemällä vuokrausta ja asemakaavaa koskevat päätökset vasta, kun Uimarannantie 8 tontin kokonaissuunnitelma on valmis. Kiinteistölautakunnan päätös tontin osan nro 4 vuokraamisesta tekee tämän mahdottomaksi. 

Katsomme, että kiinteistölautakunta on edennyt asiassa liian nopeasti. Tontin vuokrauksesta Helsingin Uimarannantien palvelukodille tulee päättää, kun Avain Rakennuttaja Oy:n varauksen kohtalo on ratkennut.

Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen psta,

Laura Vehkaoja
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry, pj

Helsingin kaupunki                                           30.9.2016
Kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto

MIELIPIDE: UIMARANNANTIE 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS
suunnitteluvarauksen ja epäillyn perusteettoman kilpailuedun purkaminen 

Tapaninvainion asukkaita edustava Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry esittää, että Uimarannantie 8 tontin suunnitteluvaraus perutaan. Yhdistys katsoo, että tontin varaus ja sitä seuranneet muutokset on toteutettu hyvän hallintotavan vastaisesti. Tontin asemakaava tulee muuttaa ensin ja vasta sen jälkeen kilpailuttaa asuintalojen rakennuttaja.

Tontti on ollut varattuna 11 vuotta samalle toimijalle: Ensin vuodet 2005-2007 YH-Suomi Oy:n yhtiölle, sitten 2007-2010 Avara Oy:lle ja vuodesta 2010 lähtien Esperi Care Oy:lle ja Avain Palvelukodit Oy:lle, sekä tontin 3-lohko myöhemmin Avain Rakennuttaja Oy:lle. Näiden kaikkien rakennuttajayhtiöiden takaa löytyy liikemies Perttu Liukku, jonka nimi mainitaan myös Esperi Care Oy:n alkuperäisessä tonttivarauksessa. 

Helsingin kaupungin virkamiesten ja päättäjien täytyy olla tietoisia Avain-yhtiöiden ja Perttu Liukun liiketoimien saamasta kielteisestä julkisuudesta. Niin ikään tonttiosasto on tietoinen siitä, että Uimarannantien tonttiin on kohdistunut paljon mielenkiintoa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden taholta. Tontilla oli päiväkoti ja kaavasuunnitelmissa säästösyistä hyllytetty koulu- ja asukastalo Kapuntalo.

Kaupungin menettely Uimarannantie 8 tontin kohdalla on mielestämme arveluttava. Se on mahdollista tulkita niin, että yksi toimija (Avain Yhtiöt -konserni ja sen edeltäjät) nauttii kaupungin taholta perusteetonta kilpailuetua. Yhdistys haluaa korostaa, että ei vastusta mielenterveyskuntoutujien hoivakotia vaan vaatii kaupungilta läpinäkyvää ja tasapuolista toimintaa. 

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on esittänyt, että Uimarannantie 8 tontti rakennetaan ns. kumppanuuskaavoituksena.

Menettely on poikkeuksellinen ja sille on yleensä painavat perustelut. Tonttiosaston päällikkö Sami Haapanen on perustellut menettelyä sanomalla, että tonttiosaston kokemuksen mukaan pienehköille esikaupunkialueille sijoittuville hankkeille on varsin rajallisesti kysyntää. Lausunto on ristiriidassa kaupungin aiemman toteamuksen kanssa. Sen mukaan Uimarannantie 8:n tonttiin on kohdistunut paljon tiedusteluita (mm. Kiinteistölautakunnan muistio 31.5.2011, Kv 2011-1126).

Tonttiosasto on perustellut kumppanuuskaavoitusta myös vetoamalla Uimarannantien tontin yhdenmukaiseen ilmeeseen. Tämä perustelu jättää huomioimatta kaupunginosan pientalovaltaisen ilmeen. Ollaan tultu kauas alkuperäisestä suunnitelmasta, jossa kyseessä oli matala puuverhoiltu palvelutalo. 

Kun vielä otetaan huomioon Avaimen suunnittelemien kerrostalojen vaatimaton asuinpinta-ala, eivät ne oleellisesti vaikuta alueen laskennalliseen tonttitehokkuuteen, jota kaupunki haluaa kehittää. Tietokeskuksen aikasarjoista näkyy selvästi, että Tapaninvainion tonttitehokkuus on kasvanut 2000-luvulla. Alueelle on noussut noin 300 uudisrakennusta, kaikki pientaloalueen ilmettä kunnioittaen.

Kaupunki on perustellut kumppanuuskaavoitusta myös sillä, että se nopeuttaa rakentamisen aikataulua. Tähän voisi vastata kysymällä, kuinka tehokasta on varata yksi tontti 11 vuodeksi käytännössä yhdelle ja samalle toimijalle. 

Asuntotuotanto erilaisine palveluineen on Avain-yhtiöiden liiketoiminnan ydin. Lukuisten muuttuneiden suunnitelmien jälkeen tontille tulee asuntoja. Tapaninvainion asukkaille tästä herää helposti kysymys, oliko tämä koko palvelutalosta alkaneen hankkeen tavoite.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen on ensiarvoisen tärkeää, että kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt huolehtivat prosessin läpinäkyvyydestä.

Esitämme, että Uimarannantie 8:n hanke viedään loppuun hyvän hallintotavan mukaista kaavoitus- ja varausmenetelmää noudattaen. Tontin 3-lohkoa koskeva suunnitteluvaraus tulee purkaa. Tontin rakennuttaja kilpailutetaan ja tontti varataan vasta sen jälkeen, kun asemakaava on muutettu ja asemakaavan muutoksen mielekkyys arvioitu vielä kerran Helsingin uuteen Yleiskaavaan suhteuttaen. Jotta tontin tehokas käyttö varmistetaan, kannattaa lohkolle 4 kaavailtu rakennushanke pysäyttää, kunnes koko tontin asemakaava on ratkaistu ja kokonaissuunnitelma valmis.

Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen psta,

Laura Vehkaoja
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry, pj

Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamo
Opastinsilta 12 B, 00520 HELSINKI
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

ASIA: KANNANOTTO VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINTIIN 

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry esittää, että Vantaanjokilaakson viljelymaiseman uudelleenrajauksessa Helsingin kaupungin alueella otetaan huomioon Pukinmäen ja Tapaninvainion historian ja luonnon kannalta merkittävät alueet. Yhdistyksemme pitää tärkeänä, että Helsinkipuiston erityisyys ja tarpeellisuus huomioidaan – niin luonto-, maisema-, kulttuuri- kuin virkistysalueena.Olemme toimittaneet Helsingin kaupungille näitä arvoja painottavan, liitteenä olevan muistutuksen kaupungin yleiskaavaehdotuksesta.

Kiinnitämme ympäristöministeriön huomiota seuraavaan:

  1. Uusi rajaus jättäisi merkittävän osan Helsinkipuistoa ilman valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen suojaa. Kyse on tapaninvainiolaisille tärkeästä Vantaanjokilaaksosta ja sitä reunustavista alueen viimeisistä, historiallistakin arvoa omaavista metsistä: Närepuisto ja Sinimetsä Pukinmäen puolella sekä Kapteenskanmäki Tapaninvainiossa. Närepuiston mäellä on merkkejä jääkaudesta ja ensimmäisen maailmansodan aikaisesta Helsingin linnoitusketjusta. Kapteenskanmällä puolestaan on ollut 1500-luvulta alkaen tila ja vielä 1950-luvulla Tapaninkylän kartano.

  1. Alueella on viimeksi suoritetun inventoinnin jälkeen tapahtunut hyvin vähän jos lainkaan maisemakuvaan vaikuttavia muutoksia. Alueen topologian ja maiseman huomioon ottanut uudisrakentaminen ei nähdäksemme ole vaikuttaneet alueen maisemalliseen arvoon.

  1. Helsingin uuden yleiskaavan ehdotuksessa Pukinmäen rantapuistoon kaavaillusta kerrostalorakentamisesta ja Helsinkipuiston halkaisevasta pikaraitiolinja Raide-Jokerista olemme esittäneet Helsingin kaupungille seuraavaa: Raide-Jokeri 2:n linjaus muutetaan vastaamaan bussijokerin nykyistä reittiä ja mahdollisessa uudisrakentamisessa tulee huomioida alueen topologia ja Pukinmäen viimeiset metsäalueet sekä sulauttaa uudisrakentaminen ympäröivään rakennuskantaan (ks. liite).

Toivomme, että ympäristöministeriö ottaa edellä esittämämme huomioon. Toivomme saavamme myös vastauksen tähän kannanottoomme alla olevaan osoitteeseen.

Helsingissä 19.2.2016
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:n psta

Laura Vehkaoja
puheenjohtaja
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry 

LIITE Muistutus Helsingin kaupungin yleiskaavan ehdotuksesta 29.1.2016            

maisema

MUISTUTUS
Ksv/HEL 2015-012598

Helsingin kaupungin kirjaamo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
PL 10 00099 Helsingin kaupunki
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

ASIA: MUISTUTUS HELSINGIN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry esittää, että kaupungin tulee huomioida yleiskaavassa Helsinkipuiston erityisyys ja tarpeellisuus - niin luonto-, maisema-, kulttuuri- kuin virkistysalueena. Vantaanjokilaakson liikunta- ja virkistyskäyttö tulee ensi tilassa selvittää kokonaisuutena ja luoda sille kehityssuunnitelma. Helsinkipuiston ja siihen kuuluvan Jokilaakson turvaamiseksi esitämme Raide-Jokeri 2:n linjauksen muuttamista ja Jokilaakson rakentamiseen maltillisuutta.

Yhdistyksen mielestä Helsingin kaupungin olisi erityisesti keskityttävä siihen, että kaupungista ja sen eri osista tulisi viihtyisiä, omaleimaisia ja haluttuja asuinpaikkoja ja toiminnan keskuksia. Onnistuakseen tämä edellyttää alueen luonteeseen sopivaa, urbaania rakentamista sekä alueella jo olevien elinvoimaisten toimintojen ja palvelujen kehittämistä sekä virkistysalueiden säilyttämistä.

Omaleimaisen ja viihtyisän kaupungin luomiseksi Tapaninvainion kaupunginosayhdistys esittää, että yleiskaavaehdotusta muutettaisiin siten, että:

1) Raide-Jokeri 2:n linjaus muutetaan vastaamaan bussijokerin nykyistä reittiä välillä Kirkonkyläntie - Uusipelto, niin että se kulkee myös Tapaninvainiontien ja Tapaninkyläntien risteykseen suunnitellun lähikeskuksen kautta. Näin se palvelisi myös Töyrynummen, Siltamäen ja Tammiston asukkaita.

Raide-jokeri 2:n linjaus soveltuu paremmin olemassa oleville ajoradoille ja sinne rakentaminen on edullisempaa kuin ennestään paaluttamattomille viheralueille. Lisäksi bussijokerin nykyinen linjaus mukailee tiheämmän asuntorakentamisen alueita. Kirkonkyläntien pohjoispään tuntumassa ja keskivaiheilla on kerrostaloasumista ja mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen  toisin kuin Pukinmäenkaarella, sen arvokasta puistoaluetta lukuunottamatta.

Nykyisessä suunnitelmassa Raide-Jokeri 2 kulkee Helsinkipuiston halki. Tämän sijaan tulee kunnioittaa ja vaalia helsinkiläisille tärkeitä virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia, Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta sekä Tuomarinkylän kartanoalueen merkittävää kulttuuriympäristöä.

2) Jos jokea myötäilevä Pukinmäenkaaren vierusta päätetään rakentaa, tulee alueen topologia ja Pukinmäen viimeiset metsäalueet huomioida ja sulauttaa uudisrakentaminen ympäröivään rakennuskantaan ja koko Jokilaakson alueeseen. Nykyisessä suunnitelmassa olevat

6-7 -kerroksiset talot eivät ole linjassa Jokilaakson muun arkkitehtuurin kanssa.

Esitämme, että koko Jokilaakson ja sen lähialueen rakentamisen ja tulevien suunnitelmien tehokkuuslukujen on oltava tasapainoisessa suhteessa alueen pientalovaltaiseen asutukseen.

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys pyytää tähän muistutukseen perustellun kannanoton allaolevaan osoitteeseen.

 

Helsingissä 29.1.2016
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:n psta

Laura Vehkaoja
puheenjohtaja

[osoite]


Kuva: yleiskaava.fi

Yhteistyössä